แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง All year round เวลา 16 ชั่วโมง

แผนการเรียนรู้ที่ 19 เรื่อง The seasons เวลา 1 ชั่วโมง

ครูผู้สอน นางสาวบุศรินทร์ โคตรนรินทร์ วันที่...................

สาระสำคัญ

การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับฤดูกาล ประโยคที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศและเดือนในฤดูกาลต่าง ๆ เป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน


จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้ (Knowledge : K)

-กลุ่มคำและประโยคที่มีความหมายเกี่ยวกับฤดูกาล

-ประโยคถามและตอบเกี่ยวกับเดือนในฤดูกาลต่าง ๆ

A: When’s (ฤดูกาล)? B: It’s in (ชื่อเดือน).

-ประโยคถามและตอบเกี่ยวกับสภาพอากาศในฤดูกาลต่าง ๆ

A: What’s the weather like in (ฤดูกาล)? B: It’s (สภาพอากาศ).

- กิจกรรมภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง

-บอกคำศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับฤดูกาลและเทศกาลในแต่ละฤดูกาลของเจ้าของภาษา

- การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

-การใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

ทักษะ / กระบวนการ (Process : P)

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน

เจตคติ

1. มีความขยันใฝ่รู้ใฝ่เรียน

2. กล้าแสดงออก

3. มีความสุขต่อการเรียนภาษาอังกฤษ


กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำสู่บทเรียน (Warm up)

นักเรียนดูภาพฤดูกาล (1-4) และภาพสภาพอากาศ (a-d) ใน หนังสือเรียน หน้า 22 ข้อ 2 Listen and match the pictures with the sentences. แล้วอ่านประโยคที่อยู่ตรงกลางพร้อมกัน ครูช่วยนักเรียนอธิบายความหมายของคำศัพท์บางคำ เช่น windy จากนั้นครูเปิด CD/Track 18 ให้นักเรียนฟัง 2 ครั้ง ให้นักเรียนใช้ดินสอสีโยงเส้นจับคู่ภาพฤดูกาล ประโยคบรรยายภาพ และภาพสภาพอากาศ (a-d)

ที่สัมพันธ์กันตามที่ได้ฟังจาก CD โดยใช้ดินสอสี ข้อละ 1 สี ไม่ซ้ำกัน

 

Narrator: Number 1In winter, it’s cold.

Number 2In summer, it’s hot.

Number 3In autumn, it’s windy.

Number 4In spring, it’s sunny.

ขั้นนำเสนอ (Presentation)

เมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้ว ให้ช่วยกันเฉลยคำตอบ


ภาพที่ 1-It’s cold.-ภาพ b

ภาพที่ 2-It’s hot.-ภาพ d

ภาพที่ 3-It’s windy.-ภาพ a

ภาพที่ 4-It’s sunny.-ภาพ c


 


ขั้นฝึก (Practice)

นักเรียนปิดหนังสือเรียน ครูบอกนักเรียนว่า ครูจะเปิด CD/Track 19 ให้นักเรียนฟังให้ตั้งใจฟังเพียงอย่างเดียว 

The seasons

There are four seasons in a year.

The spring months are March, April and May.

The summer months are June, July and August.

The autumn months are September, October and November.

The winter months are December, January and February.


https://www.youtube.com/watch?v=APx0GUHssOI

ขั้นนำไปใช้ (Production)

เมื่อฟัง CD จบแล้ว ครูถามนักเรียนว่า ได้ยินคำว่าอะไรบ้าง ให้นักเรียนช่วยกันตอบ

Teacher:What words do you hear from the CD?

Students:Seasons, months, March, April, June,… etc.


ขั้นสรุป (Wrap up)

1. นักเรียนเปิด หนังสือเรียน หน้า 23 ข้อ 3 Look, listen and read. และดูภาพวงกลมฤดูกาล ซึ่งประกอบด้วยเดือนทั้ง 12 เดือน แล้วแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน (group work) ให้แต่ละกลุ่มปรึกษากันว่าภาพนี้สื่อความว่าอย่างไร จากนั้นให้แต่ละกลุ่มนำเสนอความคิด และครูกล่าวสรุปว่า ในแถบยุโรปและอเมริกามี 4 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว และฤดูใบไม้ผลิ (ครูชี้ภาพในหนังสือเรียนตามไปด้วย) ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มจาก เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม

ฤดูใบไม้ร่วง เริ่มจาก เดือนกันยายน ถึง พฤศจิกายน

ฤดูหนาวเริ่มจาก เดือนธันวาคม ถึง กุมภาพันธ์

ฤดูใบไม้ผลิเริ่มจาก เดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม

2. ครูเปิด CD อีกครั้ง ให้นักเรียนฟังและอ่านตาม จากนั้นครูสุ่มเรียกนักเรียนทีละคน ให้ผลัดกันอ่านประโยคคนละ 1 บรรทัด โดยครูให้นักเรียนผลัดกันพูดประโยคเหล่านี้จนคล่อง ครูย้ำให้นักเรียนออกเสียงเน้นหนักในชื่อเดือนและฤดูกาลให้ถูกต้อง

3. ครูให้นักเรียนดูภาพและชื่อเดือนในแต่ละฤดูกาลอีกครั้ง ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกว่าในแต่ละฤดูกาลของตะวันตก มีเทศกาลงานเฉลิมฉลองอะไรบ้าง โดยครูให้ข้อมูลเพิ่มเติมและกระตุ้นคำตอบจากนักเรียน ถ้าฤดูกาลใดที่นักเรียนบอกชื่อเทศกาลไม่ได้ ครูช่วยบอกคำตอบให้กับนักเรียน เช่น

Winter -Christmas, New Year

Spring -Easter

Summer -Midsummer

Autumn -Halloween, Thanksgiving


Background Information

วันขอบคุณพระเจ้า (Thanksgiving Day) เป็นวันฉลองการเก็บเกี่ยว เพื่อแสดงความขอบคุณต่อพระเจ้าเมื่อสิ้นฤดูเก็บเกี่ยว จะตรงกับวันพฤหัสบดีที่สี่ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

วันอีสเตอร์ (Easter Day) เป็นการเฉลิมฉลองการเข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งหมายถึงการเกิดใหม่ การเริ่มต้นใหม่ของสิ่งมีชีวิต และฤดูกาลเพาะปลูกหลังจากผ่านพ้น ฤดูหนาวอันยาวนาน วันอีสเตอร์จะตรงกับช่วงปลายเดือนมีนาคมจนถึงต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี ซึ่งในทางทฤษฎีนับว่าเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิอย่างเป็นทางการแล้ว

วันฮัลโลวีน (Halloween) ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี ชาวเคลต์ (Celt) ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองเผ่าหนึ่งในไอร์แลนด์ถือกันว่าเป็นวันสิ้นสุดของฤดูร้อน และวันต่อมาคือวันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นวันขึ้นปีใหม่

มิดซัมเมอร์ (Midsummer) คือเทศกาลสำคัญของชาวยุโรปเหนือที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงประมาณวันที่ 21-25 มิถุนายน เพื่อต้อนรับฤดูร้อนหลังจากความหนาวเย็นอันยาวนานได้ผ่านพ้นไป โดยวันที่ถูกกำหนดให้เป็น Midsummer จะเป็นวันที่มีช่วงกลางวันยาวนานที่สุดของปี จึงมีความเชื่อว่านี่คือวันที่มอบความอุดมสมบูรณ์ให้แก่พืชผล ภายในงานฉลองจะมีการเต้นรำเพลงพื้นเมืองไปรอบๆ Maypole เสาที่ประดับประดาด้วยใบไม้ ดอกไม้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ ส่วนอาหารที่เสิร์ฟมักประกอบไปด้วย มันฝรั่งหัวแรกของฤดูกาล ปลาแฮร์ริ่ง (herring) ผลไม้ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหลาย

ที่มา: https://th.wikipedia.org/

http://www.mentor.ac/knowledge_detail.php?ac=19#.VieiFtLhAdU


ภาระงาน/ชิ้นงาน

1. การพูดสนทนาถาม-ตอบเกี่ยวกับสภาพอากาศในประเทศไทย

2. การอ่านออกเสียงประโยค/ข้อความ

3. การพูดรายงานข่าวสภาพอากาศ

4. การพูดถาม-ตอบเกี่ยวกับสภาพอากาศในฤดูกาลต่าง


แหล่งเรียนรู้ / สื่อ

1. หนังสือเรียน Smile ป. 3

2. แบบฝึกหัด Smile ป. 3

3. Audio CD Smile ป. 3การวัดและประเมินผล


ทักษะที่ต้องการวัด

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

ความรู้

1. ออกเสียงคำศัพท์ ประโยคและบอกความหมาย

2. พูดถามและตอบเกี่ยวกับสภาพอากาศในฤดูกาลต่าง ๆสังเกต
แบบบันทึก

การสังเกตนักเรียนผ่านเกณฑ์

โดยปฏิบัติกิจกรรมได้

ถูกต้องร้อยละ 70

ด้านทักษะ

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
ตรวจผลงาน
แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานนักเรียนผ่านเกณฑ์

โดยทำกิจกรรมถูกต้องอย่างน้อย ร้อยละ 70

ด้านเจตคติ

1. ขยันใฝ่รู้ใฝ่เรียน

2. เชื่อมั่นในตนเอง /กล้าแสดงออก3. มีความสุขต่อการเรียนสังเกต

แบบบันทึก

การสังเกต


นักเรียนผ่านเกณฑ์โดย

มีส่วนร่วมในกิจกรรม

และมีความสุขใน

การเรียนอย่างน้อย

ร้อยละ 80


บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

ผลการจัดการเรียนรู้ (นักเรียนทั้งหมด.........................................................คน)

นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี...............................คน คิดเป็นร้อยละ .....................................

นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับปลานกลาง...............คน คิดเป็นร้อยละ .....................................นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับปรับปรุง...................คน คิดเป็นร้อยละ .....................................

ผลการประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..............................................................................................................................................................................

ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ..........................................................ผู้สอน

(นางสาวบุศรินทร์ โคตรนรินทร์)

ตำแหน่ง พนักงานราชการ


ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................


ลงชื่อ....................................................ผู้ตรวจ

(นายถาวรวิทย์ อินทมล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเดื่อวิทยาภาษาอังกฤษชั้น ป.3
- ป.3 เปิดดู 22 ครั้ง

ช่องของ ครูบุศรินทร์ โคตรนรินทร์

โรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านเดื่อวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1แสดงความคิดเห็น
ประโยคในภาษาไทย
ปิยธิดา มาสาซ้าย
-... ป.3
เปิดดู 35 ครั้ง
รูปเรขาคณิต 2 มิติ
อนุรักษ์ นาเมืองรักษ์
-... ป.3
เปิดดู 31 ครั้ง
คำพ้องเสียงเสียง
อนุรักษ์ นาเมืองรักษ์
-... ป.3
เปิดดู 28 ครั้ง
ศาสนากับการดำรงชีวิต วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒ
ธารฤทัย ทองมี
-... ป.3
เปิดดู 37 ครั้ง
ภาษาอังกฤษชั้น ป.3
บุศรินทร์ โคตรนรินทร์
-... ป.3
เปิดดู 22 ครั้ง
ภาษาไทย
ศราวรรณ ปุริมา
-... ป.3
เปิดดู 33 ครั้ง
ภาษาอังกฤษ ป.3เรื่อง my job song
บุศรินทร์ โคตรนรินทร์
-... ป.3
เปิดดู 28 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team