แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑


หน่วยการเรียนรู้ที่  ๗  เพื่อนรักเพื่อนเล่น            ๑๘ ชั่วโมง

รายวิชา ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

เรื่อง  คำนำเรื่อง                  เวลา ๑  ชั่วโมง

ภาคเรียนที่ ๒             ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ครูผู้สอน นางสาวปรารถนา สมอ่อน

 .......................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

     ๑.มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด

      มาตรฐานการเรียนรู้

                 ท ๑.๑   ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา

                                ในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน    

ตัวชี้วัด

      ท ๑.๑  ป๑/๑. อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และข้อความสั้นๆ   

                 ป๑/๒. บอกความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน

                 ป๑/๘. มีมารยาท ในการอ่าน

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. อ่านออกเสียงคำจากเรื่องได้ K

๒. อ่านสะกดคำจากเรื่องได้ P

๓.  มีนิสัยรักการอ่านA

๓. สาระสำคัญ

      การอ่านเป็นการสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต 

และช่วยให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน

๔. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

      ๑. ความสามารถในการสื่อสาร

           - มีความรู้ความเข้าใจและสามารถสื่อสารกับครูและเพื่อนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

      ๒. ความสามารถในการคิด

       - คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

      ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา

       - ใช้ทักษะกระบวนการทางภาษาไทยตัดสินใจแก้ปัญหา

       - คิดตัดสินใจโดยคำนึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม

      ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

       - นำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

       - ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม

      ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

       - เลือกใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลเพื่อพัฒนาตนเองด้านการเรียนรู้

๕. สาระการเรียนรู้

๕.๑ ด้านความรู้ (Knowledge : K)

   ๑. อ่านออกเสียงคำจากเรื่องได้

๕.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process : P)

   ๑. อ่านสะกดคำจากเรื่องได้

๕.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude : A)

        ๑. มีนิสัยรักการอ่าน

๖. ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน/ร่องรอยแสดงความรู้)

         กิจกรรมการอ่านคำนำเรื่องจากบทเรียน เรื่อง  เพื่อนรักเพื่อนเล่น

๗. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

                    ขั้นที่  ๑   ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

                  ครูให้นักเรียนดูภาพ คำนำเรื่อง จากบทเรียน เรื่อง เพื่อนรักเพื่อนเล่น หน้า ๖๔


               ขั้นที่  ๒   สำรวจค้นหา

       ให้นักเรียนสังเกตภาพและร่วมกันตอบว่ามีภาพอะไรบ้าง นักเรียนรู้จักสิ่งใดในภาพบ้าง

           ให้นักเรียนแสดงท่าทางประกอบคำจากคำนำเรื่องในบทเรียน พร้อมบอกความหมายของคำ 

ขั้นที่  ๓   หาความหมาย

            ครูอ่านคำนำเรื่องจากบทเรียนให้นักเรียนฟัง ๑ รอบ ให้นักเรียนอ่านตามพร้อมกัน

ขั้นที่  ๔   ความคิดรวบยอด

       นักเรียนจับคู่ฝึกอ่านคำนำเรื่องจากบทเรียน ครูให้คำแนะนำและฝึกอ่านนักเรียนที่อ่าน

ไม่คล่อง และให้อาสาสมัครนักเรียนอ่านคำนำเรื่องหน้าชั้นเรียน

                    ขั้นที่ ๕   ทดสอบและนำไปใช้

            นักเรียนทดสอบการอ่านคำนำเรื่องรายบุคคล

๘. สื่อการสอน

 ๑. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที  ชั้น ป.๑

๙. แหล่งเรียนรู้ในหรือนอกสถานที่

          ๑. ห้องสมุดโรงเรียน


แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
ภาษาไทย ป.1 เปิดดู 26 ครั้ง

ช่องของ ครูปรารถนา สมอ่อน

โรงเรียนโรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป.อุดรธานี เขต 1แสดงความคิดเห็น
ลักษณะนาม
ปรารถนา สมอ่อน
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 35 ครั้ง
แผนการสอนสระเอา
ชรินรัตน์ พละสาร
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 37 ครั้ง
การอ่านคำสระเอ
พิชชาพร ศรีสิงห์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 36 ครั้ง
สระภาษาไทย
วรกัญญา ขิปวัติ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 30 ครั้ง
ผันวรรณยุกต์พาเพลิน วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาป
ยุภา วงษาวัตร์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 33 ครั้ง
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ประโยค
ชรินรัตน์ พละสาร
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 33 ครั้ง
อักษรนำ
สิริธร หนองแสง
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 34 ครั้ง
ร้องเล่นแสนสนุก
พรทิพย์ บุญเรือง
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 26 ครั้ง
สระเอา
ชรินรัตน์ พละสาร
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 45 ครั้ง
พยัญชนะที่ผสมสระอะ สระอา
นิสาชล ราชบรรเทา
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 28 ครั้ง
มาตรา ก กา - ภาษาไทย ป.1
รัชนีกร คุณาพันธ์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 43 ครั้ง
พยัญชนะไทย (3)
พัฒชรินทร์ บุตรธนู
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 41 ครั้ง
พยัญชนะไทย
นภาพร เทศประสิทธิ์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 40 ครั้ง
ใบโบกใบบัว เนื้อเรื่อง
สาวิตรี ชาติคำ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 47 ครั้ง
มาตราตัวสะกด
วิลาสินี ขอดเมชัย
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 44 ครั้ง
บทความ
พรทิพย์ บุญเรือง
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 40 ครั้ง
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยที่ 1 พยัญชน
ทำเพียร ชุมพล
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 35 ครั้ง
ทักษะภาษาด้านการฟัง การดู และการพูด (การอ่าน)
พัฒชรินทร์ บุตรธนู
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 43 ครั้ง
สระอาอีอู
ชรินรัตน์ พละสาร
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 38 ครั้ง
ใบงาน ภาษาไทย
พรทิพย์ บุญเรือง
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 40 ครั้ง
บทอาขยาน
สุริยง น้อยกัลยา
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 40 ครั้ง
เรียนรู้สระในภาษาไทย
วรกัญญา ขิปวัติ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 37 ครั้ง
นิทาน เศรษฐีกับสาวน้อย
โยธกา เกษรัตน์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 37 ครั้ง
การเขียนพยัญชนะไทย ก-ฮ
พัฒชรินทร์ บุตรธนู
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 57 ครั้ง
หนังสือคำประสมสระเอีย
ยุวดี ทุมมนตรี
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 48 ครั้ง
พยัญชนะไทย
เพ็ญศิริ สวัสดิชิตัง
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 66 ครั้ง
โรงเรียนลูกช้าง
เมขลา บุญสงค์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 38 ครั้ง
ใบโบกใบบัว E-Book
สาวิตรี ชาติคำ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 41 ครั้ง
การอ่านออกเสียงพยัญชนะไทย
นางเยาวพา สร้อยกุดเรือ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 55 ครั้ง
อักษรนำ
เดือนแรม จิตวิขาม
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 39 ครั้ง
บัญชีคำพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชุดที่ ๑
สิริธร หนองแสง
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 35 ครั้ง
เพลง มนต์เพลงแม่กง
นันทนา แสนอุบล
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 35 ครั้ง
ภาษาพาที ป.1
วิลาสินี ขอดเมชัย
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 35 ครั้ง
บทความ
ยุวดี ทุมมนตรี
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 34 ครั้ง
บทความ
ธัญญรัตน์ สีหาวงค์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 55 ครั้ง
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยที่ 1 พยัญชน
ปิโยรส เดชาเลิศ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 90 ครั้ง
วันลอยกระทง
ธัญชนก วงศ์วรรณ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 26 ครั้ง
สระภาษาไทย สระเอีย
วรกัญญา ขิปวัติ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 36 ครั้ง
ใบความรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การ
ยุภา วงษาวัตร์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 28 ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องรู้จักคำนำเรื่อง
สาวิตรี ชาติคำ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 31 ครั้ง
แบบทดสอบพยัญชนะไทย
ธัญญรัตน์ สีหาวงค์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 2 ครั้ง
รู้จักคำนำเรื่อง บทที่ 2 ภูผา
เดือนแรม จิตวิขาม
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 27 ครั้ง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เพื่อนรักเพื่อนเล่น
ปรารถนา สมอ่อน
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 53 ครั้ง
พยัญชนะในภาษาไทย วิชาภาษาไทย
พัฒชรินทร์ บุตรธนู
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 43 ครั้ง
การละเล่นเด็กไทย
ชรินรัตน์ พละสาร
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 43 ครั้ง
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย
ธงชัย พละสาร
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 62 ครั้ง
มาตราตัวสะกดแม่กง
เดือนแรม จิตวิขาม
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 72 ครั้ง
บทอาขยาน วิชาภาษาไทย ป.1
อุษา เพียรพานิทร์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 46 ครั้ง
ใบงานวิชาภาษาไทย
ธัญญรัตน์ สีหาวงค์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 53 ครั้ง
เรียนรู้เรื่องสระอัว
ปัถวี แก้วฤาชัย
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 47 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team