แบบทดสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ป.3


Choose the best answer.

จงเลือกข้อที่ถูกที่สุด

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษมีทั้งหมดกี่ตัว

1. 24

2. 26

3. 44

4. 16


2. ข้อใดเป็นตัวพิมพ์เล็กของ ตัวอักษร T

1. t

2. p

3. f

4. i


3. D E F .... H I

ตัวอักษรใดที่หายไป คือตัวอะไร

1. Q

2. C

3. G

4. W


 

 

 

4. Aa Bb .... Dd Eeตัวอักษรใด ที่หายไป

1. Cd

2. Ce

3. Cc

d. Cw


5. ข้อใดเป็นตัวพิมพ์เล็กของ ตัวอักษร G

1. t

2. g

3. f

4. i


6. s t u ... w x y z

ตัวอักษรใดที่หายไป คือตัวอะไร

1. q

2. c

3. v

4. r


 

 

 

7. Ff Gg .... Ii Jjตัวอักษรใด ที่หายไป

1. Hh

2. Ll

3. Mm

4. Nn

 

8. What is Lisa’s grandmother’s name?

B : …………………………

1. Her name’s Mrs. Bell.

2. His name’s Mr. Wood.

3. Their name’s Lisa.

4. His name’s Mrs. Mary.


9. Wood is in Thailand. She’s ………… .

1. Chinese

2. American

3. Thai

4. Indian


10. คำศัพท์ในข้อใด มีความหมายว่า ฟัน

1. mouth

2. tooth

3. chest

4. tail


 

 

 

11. คำศัพท์ในข้อใด มีความหมายว่า ศีรษะ

1. head

2. hair

3. hand

4. hour


12. คำศัพท์ในข้อใด มีความหมายว่า หัวเข่า

1. foot

2. toe

3. thumb

4. knee


13. คำศัพท์ในข้อใด มีความหมายว่า

จระเข้

1. rabbit

2.hippopotamus

3.crocodile

4. dinosaur


14. คำศัพท์ในข้อใด มีความหมายว่า ม้า

1. hot

2.horse

3.hill

4. hope well


 

 


15. คำศัพท์ในข้อใด มีความหมายว่า

สวนสัตว์

1. zoo

2. park

3. lake

4. market


16. คำนามข้อใด ต่างจากพวก

1. cat

2. car

3. cow

4.cobra


17. คำนามข้อใด ต่างจากพวก

1. table

2. chair

3. bird

4.wardrobe


18. ข้อใดใช้คำนำหน้าคำนามได้ถูกต้อง

1. abanana

2. aapple

3. aorange

4. anant


 

 

 

19. ข้อใดใช้ an ได้ถูกต้อง

1. an ox

2. an dog

3. an fish

4. an book


20. ข้อใดเป็นคำนามเอกพจน์ (Singular Nouns)

1. box

2. boxs

3. boxes

4.boys


21. ข้อใดคือคำนามพหูพจน์ (Plural Nouns)

1. bus

2. buss

3. buses

4. a bus


22. It is a ..................

1. ruler

2.school bag

3. eraser

4.color pencils23. ข้อใดถูกต้อง

1. It is an ruler.

2. It is a ruler.

3. It is some ruler.

4. It is some rulers.


24. ข้อใดเป็นตัวพิมพ์เล็กของ ตัวอักษร B

1.p

2.g

3.b

4.p


25. ข้อใดเป็นคำแปลของคำว่า English (อิงลิช)

1.ภาษาลาว

2.ภาษาอังกฤษ

3.ภาษายุโรป

4.ภาษาเขมร


26. ข้อใดเป็นคำแปลของคำว่าClass (คล๊าส)

1. ห้องเรียน

2.ห้องพักครู

3.ห้องพักพนักงาน

4.ชั้นเรียน


 

 

 

27. ข้อใดเป็นคำแปลของประโยค

What is it ? (ว็อท อี๊ส อิท)

1.มันไปไหน

2. มันอยู่ไหน

3. มันคืออะไร

4.มันอยู่ไกลแค่ไหน


28. คนอื่นถามเราว่า : What is it ? (ว็อท อี๊ส อิท)

เราต้องตอบว่า : ……………………………

1.About 10 Baht.

2.This is a dog.

3.It is a dog.

4.These are dogs.


29. ถ้าเพื่อนใหม่ถามเราว่า : What is your nickname ? (ว็อท อี๊ส ยัวร์ นิคเนม)

เราต้องตอบว่า : ……………………………….

1.My name is ใส่ชื่อเรา

2.My name is ใส่นามสกุลเรา

3.My brother’s name is ใส่ชื่อพี่ชายเรา

4.My nickname is ใส่ชื่อเล่นเรา


 

 


30. What food do you like most ?

1.Guava

2.Notebook

3.Papaya salad

4.The big bird cages.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลย

ข้อ

ข้อที่ถูก

1

2

2

1

3

3

4

3

5

2

6

3

7

1

8

1

9

3

10

2

11

1

12

4

13

3

14

2

15

1

16

2

17

3

18

4

19

1

20

1

21

3

22

2

23

2

24

3

25

2

26

1

27

3

28

3

29

4

30

3

 

 

 

แบบทดสอบ  วิชาภาษาอังกฤษ ม.1


Choose the best answer.

1.    Mary always ................ gloves when it snows.

        a.     wear      

b.     wearing           

c.     wears      

d.     wore

2.     Jim’s got a wardrobe ........... his bed.

        a.     under     

b.     between         

c.     on   

d.     next to

3.     How can I help you? ……………….

        a.     Here you are.

        b.     I’d love one.

        c.     I’d like some tomatoes, please.

       d.      It’s opposite the bakery.

 4.     I ...... sunbathing now.

        a.     ’m   

b.    ’re          

c.     ’s    

d.     aren’t

5.     Sam has got a .............. collection.

        a.     coins      

b.     books             

c.     stamps    

d.     coin

6.     My grandma makes me laugh.

She’s ............... .

        a.     funny      

b.     noisy              

c.     friendly    

d.     caring

7.     Camden Market is one of London’s top……......... .

        a.     rivers      

b.     palaces           

c.     towns      

d.     attractions

 


8.     Do you want to come with us? ………, but I can’t.

        a.     Sure

b.     I’m sorry

        c.     Certainly  

d.     Yes, of course

 

9.    There is ...... rice in the bowl.

        a.     a    

b.     some              

c.     an   

d.    any

10.    ...... you go to the circus yesterday?

        a.     Do  

b.     Does               

c.     Are  

d.     Did

11.    Although, Yoi is a lady in the office but she has to wear ………. to work.

        a.     shorts      

b.     pants

        c.     high heel shoes

d.     suits

 

 

12.    We ............... souvenirs now.

        a.     is going to buy 

b.    buys

        c.     bought    

d.     are buy and sell some…

13.    A ……….film is designed to frighten people.

        a.     horror      

b.     animated

        c.     comedy   

d.     romance

14.    Bill likes wearing ........................ when it’s cold outside.

        a.     hats

b.     shorts             

c.     T-shirts    

d.     scarves

15.    I like shopping. I usually .................. at weekends.

        a.     shops     

b.     shop

        c.     goes shopping  

d.     shopping

 


รวมแบบทดสอบ The Test
ภาษาต่างประเทศ ทุกระดับชั้น เปิดดู 27 ครั้ง

โรงเรียนโรงเรียน สพป.อุดรธานี เขต 1
เฉลย

ข้อ

ข้อที่ถูก

1

c

2

d

3

c

4

a

5

c

6

a


การทำแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ สามารถช่วยให้ผู้ทำแบบทดสอบสามารถฝึกทักษะภาษาอังกฤษได้แสดงความคิดเห็น
รวมแบบทดสอบ The Test
อณาวิล สุไชยชิต
ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 27 ครั้ง
Why reading is good for you?
ลลิตา ชัยภิบาล
ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 30 ครั้ง
วิดีโอ Greetings and Personal Information
ปุญชรัสมิ์ อินแสง
ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 32 ครั้ง
If You're Happy and You Know it ( Clap You
พัชริดา อิสาคง
ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 24 ครั้ง
แบบฝึกเรื่อง pronoun
ปุญชรัสมิ์ อินแสง
ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 27 ครั้ง
Arts, Clips, Midias, Songs, Singings For Teachi
อณาวิล สุไชยชิต
ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 46 ครั้ง
Hello English Songs (Teaching English Greetings
ปุญชรัสมิ์ อินแสง
ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 32 ครั้ง
19 Years Pics of English Learning & Teachin
อณาวิล สุไชยชิต
ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 40 ครั้ง
มุมภาษาอังกฤษ
อณาวิล สุไชยชิต
ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 32 ครั้ง
6 minute english
กิติพรรณ ธุระพระ
ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 32 ครั้ง
English Camp @ Chor-Phor-Ror
อณาวิล สุไชยชิต
ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 39 ครั้ง
คำกริยา 3 ช่อง Irregular Verbs
อณาวิล สุไชยชิต
ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 53 ครั้ง
บทเรียน เพลง one-ten สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
พัณณ์ชิตา เทพนคร
ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 24 ครั้ง
แบบฝึกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เสาวภา สมศรี
ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 42 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team