แนวทางการบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
คู่มือการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น เปิดดู 132 ครั้ง

ช่องของ ครูพรณรงค์ ทรัพย์คง

โรงเรียนโรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงสนพระราชหฤทัยอย่างยิ่งในการส่งเสริมทะนุบำรุงในด้านการศึกษา ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาบุคคลเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ ทรงมีส่วนช่วยเกื้อหนุนอย่างมาก ทั้งการศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบโรงเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา ไปถึงชั้นอุดมศึกษา และได้มีการจัดตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Foundation: DLF) พระราชทานทุนประเดิม ในโครงการของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จำนวนเงิน 50 ล้านบาท โดยการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนและวิชาชีพผ่านทางโทรทัศน์ 15 ช่อง สัญญาณ ตลอด 24 ชั่วโมง จากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น และครูสอนไม่ตรงวิชาเอก โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็ก และตั้งอยู่ในชนบทห่างไกลที่มีเป็นจำนวนมากให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาคใดของประเทศล้วนได้รับการศึกษาพระราชทานเสมอเหมือนกันแสดงความคิดเห็น
การเขียนบทเรียนด้วย Text Editor - OBEC PLAY
พรณรงค์ ทรัพย์คง
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 71 ครั้ง
เครื่องมือสำหรับการตรวจสอบและดูและรักษา (DLTV)
พรณรงค์ ทรัพย์คง
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 32 ครั้ง
การนำเข้าสื่อจาก OBEC Content Center - OBEC PLA
พรณรงค์ ทรัพย์คง
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 136 ครั้ง
การนำเข้าบทเรียนประเภท Google Drive - OBEC PLAY
พรณรงค์ ทรัพย์คง
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 103 ครั้ง
การลงทะเบียนประเภทครู - OBEC PLAY
พรณรงค์ ทรัพย์คง
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 333 ครั้ง
แนวทางการบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
พรณรงค์ ทรัพย์คง
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 132 ครั้ง
การนำเข้าบทเรียนประเภท Youtube - OBEC PLAY
พรณรงค์ ทรัพย์คง
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 165 ครั้ง
การสร้างเพลย์ลิสต์ - OBEC PLAY
พรณรงค์ ทรัพย์คง
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 65 ครั้ง
การสร้างแบบทดสอบท้ายบทเรียน - OBEC PLAY
พรณรงค์ ทรัพย์คง
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 212 ครั้ง
การนำเข้าบทเรียนประเภท HTML5 VDO - OBEC PLAY
พรณรงค์ ทรัพย์คง
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 63 ครั้ง
อุปกรณ์ปลายทางของระบบรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเท
พรณรงค์ ทรัพย์คง
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 50 ครั้ง
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
พรณรงค์ ทรัพย์คง
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 45 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team