แผนการสอน อนุบาลปีที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปฐมนิเทศ

เรื่อง 1.1 ปฐมนิเทศ (1) 17 พ.ค. 65

กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การการสนทนา/เล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน

2. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เด็กสามารถสนทนา/เล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้

การวัดผลและประเมินผล

1.         สังเกตพฤติกรรมการสนทนา/เล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

กิจกรรมเคลื่อนไหวจังหวะ

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การเคลื่อนไหวพื้นฐาน
2. การเคลื่อนไหวเลียนแบบท่าทางของเพื่อน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เด็กสามารถสนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง / เคลื่อนไหวเลียนแบบท่าทางของเพื่อนได้

การวัดผลและประเมินผล

1.       สังเกตพฤติกรรมการสนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง / เคลื่อนไหวเลียนแบบท่าทางของเพื่อนได้

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหรือพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เด็กบอกชื่อของคุณครู พี่เลี้ยง และชื่อของตนเองได้อย่างถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการฟังและพูดบอกชื่อของคุณครู พี่เลี้ยง และชื่อของตนเอง

 


บทความ
- อ.3 เปิดดู 30 ครั้ง

ช่องของ ครูพนิดา สมบูรณ์

โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1

แผนการจัดประสบการณ์แสดงความคิดเห็น
การสอนAL
นิลุบล ชุมแวงวาปี
-... อ.3
เปิดดู 50 ครั้ง
หน่วย ต้นไม้ที่รัก
ลชิตา ช่างสุระ
-... อ.3
เปิดดู 36 ครั้ง
หน่วย ครอบครัวแสนสุข
ลชิตา ช่างสุระ
-... อ.3
เปิดดู 46 ครั้ง
หนึ่งปีมี 12 เดือน
พนิดา สมบูรณ์
-... อ.3
เปิดดู 28 ครั้ง
การพัฒนาความรับผิดชอบต่อการเรียนของเด็ก ผ่านการ
อลงกรณ์ มโนสัมฤทธิ์
-... อ.3
เปิดดู 21 ครั้ง
ร่างกายของฉัน
จารุพักตร์ รติวีรภัทรกุล
-... อ.3
เปิดดู 42 ครั้ง
ใบความรู้ ครอบครัวมีสุข
ลชิตา ช่างสุระ
-... อ.3
เปิดดู 23 ครั้ง
บทความ
พนิดา สมบูรณ์
-... อ.3
เปิดดู 30 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team