ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561ได้กล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษาว่าเป็นการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษา ดำเนินการพัฒนาขึ้น เพื่อให้เป็นสิ่งยืนยันและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่า สถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของ หน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษาแต่ละแห่งต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ที่มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท การศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผล การประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งกำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดมีหน้าที่ ในการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำสถานศึกษา ที่ส่งผลให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

            การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการดำเนินงานของสถานศึกษา และข้อมูลแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงานของ สถานศึกษาจากรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับการส่งเสริม สนับสนุน วางแผนพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามที่กำหนด ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1ได้สังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อนำข้อมูล มาพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างยั่งยืนต่อไป

            ขอขอบคุณคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา และ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้ยั่งยืนต่อไป

 

                   กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา

               กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1


งานประกันคุณภาพ
คู่มือการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น เปิดดู 32 ครั้ง

ช่องของ ครูณัฏฐิญา เคนทุม

โรงเรียนโรงเรียน สพป.อุดรธานี เขต 1

การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการดำเนินงานของสถานศึกษา และข้อมูลแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงานของ สถานศึกษาจากรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับการส่งเสริม สนับสนุน วางแผนพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามที่กำหนด ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1ได้สังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อนำข้อมูล มาพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างยั่งยืนต่อไปแสดงความคิดเห็น
เอกสารประกอบการอบรมอินโฟกราฟิก
ดวงใจ บุญมีประเสริฐ
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 49 ครั้ง
คณิต ป.1
ณัฏฐิญา เคนทุม
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 35 ครั้ง
ACTIVE LEARNING หมายถึงอะไร
วิมลรัตน์ อุ่นทานนท์
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 60 ครั้ง
Active Learning
จิรนาถ อินแสง
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 35 ครั้ง
คู่มือการใช้Obec Content Center
วิมลรัตน์ อุ่นทานนท์
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 49 ครั้ง
ทำความรู้จัก Canva For Education
ดวงใจ บุญมีประเสริฐ
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 30 ครั้ง
คู่มือการ Upload วีดีโอลง Youtube
กล้ารบ เกษมรัตน์
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 32 ครั้ง
5 Tips & Tricks Canva ที่ครูทุกควรรู้
ดวงใจ บุญมีประเสริฐ
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 30 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยโรงเรียนบ้านด
พรนภา สีหาทิพย์
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 26 ครั้ง
ง่ายๆ มาใช้ Playlist กันเถอะ
ณัฏฐิญา เคนทุม
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 46 ครั้ง
งานประกันคุณภาพ
ณัฏฐิญา เคนทุม
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 32 ครั้ง
วิธีการสมัคร Canva for Education 2022
ดวงใจ บุญมีประเสริฐ
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 32 ครั้ง
เทคนิคใช้ Canva เบื้องต้น
ดวงใจ บุญมีประเสริฐ
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 33 ครั้ง
กระบวนการเรียนการสอนแบบPlc
ฉวีวรรณ เข็มกลัด
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 24 ครั้ง
สร้าง Animation ด้วย Canva
ดวงใจ บุญมีประเสริฐ
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 48 ครั้ง
มือใหม่หัดใช้ canva for ipad
ดวงใจ บุญมีประเสริฐ
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 40 ครั้ง
PDF งานประกัน
ณัฏฐิญา เคนทุม
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 34 ครั้ง
คู่มือการใช้ Canva
วิมลรัตน์ อุ่นทานนท์
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 70 ครั้ง
การออกแบบอินโฟกราฟิก by canva
ดวงใจ บุญมีประเสริฐ
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 35 ครั้ง
คู่มือการใช้ Canva เพื่อการจัดการเรียนการสอน
ดวงใจ บุญมีประเสริฐ
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 34 ครั้ง
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learnning
วิมลรัตน์ อุ่นทานนท์
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 35 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทาง
ธงชัย พละสาร
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 1 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team