บทที่ 3

ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร


 

ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 นี้ ประกอบ หน่วยการเรียนรู้ 3 หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้


มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่าง
มีเหตุผล

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความรู้สึกและความคิดเห็น
อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรฐาน ต 3.1 นำเสนอข้อมูลข่าวสารความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและ
การเขียน


จุดประสงค์ การเรียนรู้

 1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ

 2. เพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรม สังคมตามบริบทที่พบ

 3. เพื่อเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้และการเข้าสู่สังคมคำอธิบายกิจกรรม

ใช้ภาษา น้ำเสียงและท่าทางสื่อสารตามมารยาทสังคมและภาษาในการสื่อสาร นำเสนอข้อมูล สนทนาเรื่องราวเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน การแนะนำตนเอง การถามและการให้ข้อมูลบุคคล สนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม


ระยะเวลา : เวลา 3 ชั่วโมง/สัปดาห์


กำหนดหน่วยการเรียนรู้

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 

ห หน่วยที่

ชื่อหน่วยการฝึกทักษะ (Topics)

จำนวนชั่วโมง


Pre-Test

1

1

Welcome to English for communication

• Classroom words

• Greeting and introductions

• Names and addresses

• The alphabets

• Numbers

• Telephone numbers

3

2

Life and Work

• Introductions

• Occupations

• Personal information

3

3

Customers

• Colors and Sizes

• Clothes

• Likes and Dislikes

• Refund and exchange

• Apologizing

3


Post-Test

1


รวม

11

หมายเหตุ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ชื่อหน่วย Welcome to English for Communication หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

เรื่อง การทักทาย เวลา 3 ชั่วโมง


1. สาระสำคัญ

การเรียนรู้คำศัพท์ และสำนวนที่จะใช้ในการสื่อสารระหว่างครูและนักเรียนระหว่างการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อาทิเช่น listen to me, Point to the picture เป็นต้น นั้นมีความจำเป็น เพราะการที่ครูใช้คำศัพท์ สำนวนภาษาอังกฤษในการชี้แจง หรือสั่งการให้นักเรียนทำสิ่งใดๆ ในห้องเรียน จะทำให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนเข้าใจคำศัพท์ การชี้แนะ คำสั่ง และสำนวนการทักทาย การแนะนำ ที่ใช้ในห้องเรียน

ภาษาอังกฤษได้

2. นักเรียนสามารถระบุคำศัพท์ สำนวนที่ใช้ในห้องเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง

3. นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่านและเขียนคำศัพท์ และสำนวนการทักทายและแนะนำได้ถูกต้อง

3. คุณลักษณะที่พึงประสงค์

• ความมีมนุษย์สัมพันธ์

4. สาระการเรียนรู้

Skill : Listening , Speaking , Reading , Writing


Vocabulary : Listen to, Read, Talk, Repeat after, Look at, Point to,

Circle, Write, a number, a letter, a word, a sentence, a

picture, a book, a teacher, a class, a partner, classmates


Numbers : zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten,

eleven, twelve, thirteen, fourteen fifteen, sixteen,

eighteen, nineteen, twenty,thirty, forty, fifty, sixty,

seventy, eighty, ninety, one hundred


Function : 1.Greetings, introduce friend to other

2. Asking about first name and last name

3. Asking about spelling name

4. Asking about address

5. Asking for the phone number

Culture : การจับมือทักทายตามวัฒนธรรมชาติตะวันตก
5.กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรม (3 ชั่วโมง)

 1. ครูและนักเรียนทักทายเป็นภาษาอังกฤษ

 2. ครูแจ้งให้นักเรียนทราบว่าหน่วยการเรียนรู้นี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเรียนเกี่ยวกับ Classroom language , Number ,การทักทายอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ, การแนะนำตนเองและบุคคลอื่น

 3. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4 – 5 คน

 4. ให้แต่ละกลุ่มกำหนดสถานการณ์ ฝึกพูดบทสนทนา การทักทายอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ, การแนะนำตนเองและบุคคลอื่น

 5. ให้นักเรียนช่วยกันสรุปคำศัพท์ และโครงสร้างประโยคการทักทาย การแนะนำตนเองและบุคคลอื่น

 6. เขียนบทสนทนาลงในใบกิจกรรม

6. สื่อ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้

1. บทสนทนา

2. ใบความรู้

7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

หลักฐาน

 1. ใบความรู้

วิธีการประเมิน

 1. ตรวจใบงาน

 2. ตรวจความถูกต้องของคำศัพท์และประโยค

 3. สังเกตการพูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่างๆ

เครื่องมือวัด

1.แบบประเมินทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 

Pretest


Welcome to English for Communication1. "Eleven” is…………….

a) 7b) 8c) 11 d) 12


2. "a, b, c, d, …..” are …………

a) numberb) wordc) letterd) sentence


3. A : What’s your address ?

B : ………………………

a) I’m Mariab) Thanks

c) You’re welcomed) 30 Green Street


4. A : …………………………. ?

B : It’s 0-5377-4589.

a) What’s your name?b) What’s your last name ?

c) What’s your phone number ?d) What’s your address ?


5. A : What ‘s your are a code ?

B : …………………………

a) 053b) 57000c) 0-5377-4598d) 01


6. A : ………………………… ?

B : Nice to meet you too.

a) Thanks.b) Nice to meet you.

c) And you?d) I’m Tata.


7. Write your name.

Mr / Mrs/ Miss………………………………………………….


8. Write your address.

No. ………. Moo ……. Tumbon……………….Ampher ………………

(zip code)………….Thailand Tel. …………


9. Which is correct ?

a) Look to the picture. c) Repeat after me.

b) Point to a book.d) Read to a book.

 

10. What is Mr. John Martin’s first name ?

a) Mr.b) Johnc) Martin d) Dr.

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre test)

1. c

2. c

3. d

4. c

5. a

6. b

7. ……..

8. ……….18

9. b

10. b


Welcome to English for Communication


**** ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น

คอมพิวเตอร์-ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

ที่มา
https://www.youtube.com/watch?v=QS17_h5Y_X0

ใบความรู้หน่วยที่ 1

Welcome to English for Communication


Vocabulary

 1. Classroom actionaa120aa157


aa106

34
Listen read talk repeat


aa144
aa146aa260

 

 

 

look point circle write

 

 

ตัวอย่างการใช้คำศัพท์

1. Listen to the cassette. = ฟัง เทปคลาสเซท

2. Read the newspaper. = อ่านหนังสือพิมพ์

3. Talk to your friend. = พูดคุยกับเพื่อนของคุณ

4. Repeat after me = พูดซ้ำตามฉัน

5. Look at the picture. = ดูที่รูปภาพ

6. Point to the television. = ชี้ไปที่เครื่องรับโทรทัศน์

7. Circle the letter. = วงกลมตัวอักษร

8. Write your name. = เขียนชื่อของคุณ

หมายเหตุ : ประโยค 1-8 ขึ้นต้นด้วยกริยาช่องที่ 1 จะใช้เป็นคำสั่งให้ทำ ให้นักเรียนจำคำที่ตาม ของแต่ละคำด้วย เช่น Listen ต้องตามด้วย to, Look ต้องตามด้วย at เป็นต้น
1. a number = ตัวเลข/หมายเลข 2. a letter = ตัวอักษร

3. a word = คำ (มีหลายตัวอักษร)4. a sentence = ประโยค (มีหลายคำ)

5. a picture = รูปภาพ6. a book = หนังสือ

7. a teacher = คุณครู8. a class = ห้องเรียน

9. a partner = เพื่อน (คู่หู)

10. classmate = เพื่อนร่วมห้องเรียน


Classroom words


a number a letter a word a sentence

aa153

aa123aa388photo_album_flipping_md_wht

 


 

 

a picture a book a teachera class

aa138aa282

 
 

a partner a classmateNumber (ตัวเลข)

ในภาษาอังกฤษมีตัวเลขอยู่ 2 กลุ่ม ได้แก่ Cardinal number (ตัวเลขนับ) และ Ordinal number (ตัวเลขเรียงลำดับ)

Cardinal number (ตัวเลขนับ) ได้แก่ one, two, three………. ยกตัวอย่างการใช้เช่น

I have three brothers. = ฉันมีพี่ชายน้องชายจำนวน 3 คน


Number 0 – 10


0 zero 4 four 8 eight

1 one 5 five 9 nine

2 two 6 six 10 ten

3 three 7 sevenNumber 11-100

11 eleven 21 twenty-one 31 thirty-one

12 twelve 22 twenty-two 40 forty

13 thirteen 23 twenty-three 50 fifty

14 fourteen 24 twenty-four 60 sixty

15 fifteen 25 twenty-five 70 seventy

16 sixteen 26 twenty-six 80 eighty

17 seventeen 27 twenty-seven 90 ninety

18 eighteen 28 twenty-eight 100 one hundred

29 twenty-nine 29 twenty-nine

20 twenty 30 thirtyOrdinal number (ตัวเลขเรียงลำดับ) ได้แก่ first, second, third……

ยกตัวอย่างการใช้เช่น

My third brother is John. = พี่ชายคนที่สามของฉันคือ จอห์น


Number 0 – 10

0 zero 4 fourth 8 eighth

1 first 5 fifth 9 ninth

2 second 6 sixth 10 tenth

3 third 7 seventhNumber 11-100


11 eleventh 21 twenty-first 31 thirty-first

12 twelfth 22 twenty-second 40 fortieth

13 thirteenth 23 twenty-third 50 fiftieth

14 fourteenth 24 twenty-fourth 60 sixtieth

15 fifteenth 25 twenty-fifth 70 seventieth

16 sixteenth 26 twenty-sixth 80 eighty

17 seventeenth 27 twenty-seven 90 ninety

18 eighteenth 28 twenty-eighth 100 one hundredth

29 twenty-ninth 29 thirty-ninth

20 twentieth 30 thirtiethเนื้อหาสาระ : Greeting and introduce oneself and others

(การทักทายและการแนะนำตนเองและบุคคลอื่น)

 1. Greeting (การทักทาย)

1.1 Informal greetings (การทักทายอย่างไม่เป็นทางการ)

(Informal greeting)

การทักทายอย่างไม่เป็นทางการ

 

(Informal response)

การตอบรับอย่างไม่เป็นทางการ


Hi, Hello

How are you?

How are you doing?

How’s everything? (How’re things?)

Hi, Hello

Fine, thank you. And you?

I’m very well, thanks.

All right.

OK.

Very well, thank you.Example


A : Hi, Gordon. How are you?

B : Hi, Frank. Fine, thanks and you?

A : Good. Thanks.


1.2 Formal greeting (การทักทายอย่างเป็นทางการ)


Formal greeting

การทักทายอย่างเป็นทางการ

Formal response

การตอบรับอย่างเป็นทางการ

Good morning / afternoon / evening

How do you do?

And How are you?


Good morning / afternoon / evening

How do you do?

I’m fine, thank you. And you?


Example


A : Good morning Miss Susan? How do you do?

B: Good morning Mr.John. How do you do?


1.3 Good morning is used from 05.00 a.m.- 12.00 (noon)

สวัสดีตอนเช้าใช้ตั้งแต่เวลา 05.00-10.00

1.4 Good afternoon is used from 1.00 - 04.00 p.m.

สวัสดีตอนบ่ายใช้ตั้งแต่ 13.00 – 16.00 น.1.5 Good evening is used from 5 p.m. onwards (or afterwards)

สวัสดีตอนเย็นใช้ตั้งแต่ 17.00 น. เป็นต้นไป

 1. Good night is only used for saying goodbye, never for saying Hello.

ราตรีสวัสดิ์ใช้เฉพาะในการกล่าวอำลา ไม่ใช้ในการกล่าวทักทาย

2. Introducing oneself and others (การแนะนำตนเองและบุคคลอื่น)


Informal Self Introductions

(การแนะนำตนเองอย่างไม่เป็นทางการ)

Responses

(การกล่าวตอบ)

Hi, My name is Robert.

Hi, I’m Pat Winston. What’s your name?

Hello. My name is Paul.

My name is Paul Simon.


Hi, I’m Edith.

My name is Connie Francis.

I’m glad to meet you. I’m Clare.

Pleased to meet you. I’m Clare.

Nice to meet you.

Formal Self Introductions

(การแนะนำตนเองอย่างเป็นทางการ)

Responses

(การกล่าวตอบ)


I’d like to introduce myself.

I’m Clark Peterson. (Name / job)

May I introduce myself? My name is John Smith.

Let me introduce myself. John Smith, sales manager.

First, let me introduce myself.

I’m John Smith from London.
How are you Mr…?

How do you do Mr….?

It’s a pleasure to meet you. Mr….

It’s very nice to meet you.

I’m (very) glad to meet you.

I’m delighted / pleased /

happy to meet you.


Example

1. A : Hello. I’m Morris Kelly.

B : Hi. I’m Clare Taylor. Glad to meet you.

A : I’m glad to meet you, too.

2. A : Let me introduce myself. I’m Sally Roger.

B : How are you Miss Roger. I’m Mark Jacob. It’s pleasure to

meet you.

A : Nice to meet you too.

3. A : Uncle Tom. May I introduce David. David is an accountant

at the bank.

B : How do you do? I’m glad to meet you.

A : How do you do? I’m glad to meet you, too.


Language Use


1. คำถามที่ควรถาม หลังจากที่ได้รับการแนะนำให้รู้จักแล้ว ได้แก่

* Where are you from?

* What do you do?

* What is your job?

2. การแนะนำให้บุคคลรู้จักกัน ควรบอกชื่อ อาชีพ หรือประเทศ / บริษัทที่มาจาก ได้แก่

* This is Susan. She’s from Australia.

* This is Mr. Steve. He’s a famous journalist from the

Bangkok Post.

3. เมื่อได้รับการแนะนำให้รู้จักบุคคลใดๆ ควรกล่าวแสดงความยินดีที่ได้รู้จัก ดังนี้

* It’s nice to meet you.

* It’s nice meeting you.

* I’m very pleased to meet you.

* I’m very pleased to have met you.

* I’m very pleased to have the opportunity of meeting you.

4. เมื่อต้องการให้บุคคลที่เพิ่งรู้จักหลังการแนะนำ เรียกชื่อของตนเองให้ถูกต้อง ให้ใช้สำนวน ดังนี้

* My name is Robert Jansen.

* You can call me Bob.

* Please call me Bob.


Questions (คำถาม)

Responses (การตอบ)

 1. What is your name, please? =

คุณชื่ออะไร กรุณา(บอกฉันด้วย)?

 1. What’s your last name? =

ชื่อนามสกุลของคุณคืออะไร?

 1. Is that your first name? =

นั่นคือชื่อแรกของคุณใช่ไหม?

 1. Nice to meet you. =

ยินดีที่ได้พบคุณ

 1. What’s your address? =

ที่อยู่ของคุณคืออะไร?

6.Is that 30 or 13? =

เลข 30 หรือ เลข 13?

 1. Thank you. = ขอบคุณ


 


8. Spell your name, please. =

กรุณาสะกดชื่อของคุณด้วย

9. Maria. Is that m-a-r-i-a? =

มาเรีย สะกด m-a-r-i-a ใช่ใหม?

10. What’s your telephone number? =

เบอร์โทรศัพท์ของคุณคืออะไร?

1. I’m Nadia. =

ฉันชื่อนาเดีย

2.My last name is Atwood. =

นามสกุลของฉันคือแอทวูด

3. Yes, it is. = ใช่

No, it is not. = ไม่ใช่

4.Nice to meet you too. =

ยินดีที่ได้พบคุณเช่นกัน

5.13 Building road. =

เลขที่ 13 ถนนบิวดิ้ง


6. It is 30. = มันคือเลข 30

7. You’re welcome. = ด้วยความยินดี

8. J-E-N-I-F-E-R


9. Yes, it is. = ใช่


10. 056-721456

(zero-five-six-seven-two-one-

four- five – six)


ใบกิจกรรม หน่วยที่ 1


Note: Fill the correct meanings of these following words.

(เติมความหมายของคำต่อไปนี้ให้ถูกต้อง)


English words

Thai words

 1. ………………..

 2. circle

 3. classmate

 4. ………………..

 5. look at

 6. a letter

 7. ………………..

 8. write

 9. a word

 10. …………………


 1. พูดซ้ำ

 2. ………………..

 3. ………………..

 4. ฟัง

 5. …………………

 6. …………………

 7. ประโยค

 8. ………………….

 9. ………………….

 10. พูดคุยConversations (บทสนทนา)

A : Complete these conversation. (ทำบทสนทนาต่อไปนี้ให้สมบูรณ์)

1.


Hello.I’m Lina.


………………

I’m Mark.
00180016

Nice to meet you too.
…………………….

…………………….
 

2.

Mark, this is Bruno. Bruno, this is Mark


aa254

Hi, Mark.

…………..

…………..


Nice to meet you too.

3.aa256Hi, I’m Sandy.


Sandy, …………..

S-A-N-D-Y?
Yes,……..

4.


…………...Jenny.
aa307

Jenny. Is that J-E-N-Y?
No, it’s
J-E-N-N-Y.
5.aa155

Hasan.


…………your name, please?


Yes, it is.

 


Is that your first name?


……………………is Ali.
And what’s your last name?Thank you. Mr.Ali.085-2345677

6.


What’s your ……………….
aa157


914

And what’s your ……………….?

B : Read this form and answer these following questions.

(อ่านแบบฟอร์มนี้ แล้วตอบคำถาม)


Questions:


1. What is the name?

= ………………………………………………………………..

2. What is the surname? = ……………………………………………………………..

3. What is the address? = ………………………………………………………………

4. What is the zip code? =……………………………………………………………..

5. What is the telephone number? = …………………………………………………..


C: Writing


1.Write your name. ………………………………………………………

2. Write your address. ……………………………………………………

3. Write your zip code. ……………………………………………………D: Write your name, surname, address in this form.

(เขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ของคุณลงในแบบฟอร์มนี้)Name Mr./Miss/ Mrs. ……………………… Surname…………………………………….

Address …………………………………………………………………………

Zip code ………………………Telephone number. ………………………..Post test

Welcome to English for communication


1. Which are number ?

a) 1, 2, 3, 4, …….b) a, b, c, d, …….

c) book, school, housed) I love you., This is a book.

2. A : Thanks.

B : …………………..

a) Nice to meet you.b) Bye.

c) You’re welcome.d) Nice to meet you too.

3. Write your name.

Mr. / Mrs. / Miss ………………………………………………………

4. Write your address.

No. ………. Moo ……. Tumbon ……………………………….

Ampher …………………. , ………………, (zip code)………….

Thailand Tel. …………………………………………………….

5. "twenty” is …………….

a) 12b) 20c) 22d) 30

6. Which is correct?

a) Repeat after me.

b) Circle after a book.

c) Read after a book.

d) Point after a book.

7. A: What is your zip code?

B: ……………………..

a) 57000b) 053c) 01d) 0-5377 4589

8. A: ……………………………….?

B: 13 Main Street.

a) What’s your phone number?

b) What’s your address?

c) What’s your zip code?

d) What’s your area code?

9. A: ………………………………?

B: My name is Maria Crank.

a) What’s your name?

b) What’s your first name?

c) What’s your last name?

d) What’s your area code?

10. A: Is that 13 or 30?

B: ………………………….

a) 13b) Yes, it is.

c) No, it isn’t. d) You’re welcome

 


เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน (Post test)

Welcome to English for communication
1. a

2. c

3. ………..

4. ………..

5. b

6. a

7. a

8. b

9. a

10. a


49

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ชื่อหน่วย Life and work หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

เรื่อง การถามตอบอาชีพ/งาน เวลา 3 ชั่วโมง


1. สาระสำคัญ

ในชีวิตประจำวัน เรื่องงานนั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต งานบ่งบอกถึงคุณค่าของความเป็นคนๆนั้นเป็นหัวข้อสนทนาที่น่าสนใจ จึงควรเรียนรู้คำศัพท์ สำนวนที่เกี่ยวข้อง เช่น การถาม- ตอบอาชีพ/งาน การแสดงความรู้สึกเสียใจกรณีที่ไม่มีงานทำ และการอวยพรตามมารยาทสังคม

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

1.นักเรียนสามารถเข้าใจคำศัพท์ และสำนวนการทักทาย ชื่อ อาชีพ และที่อยู่ได้

2.นักเรียนสามารถระบุคำศัพท์ สำนวนที่ใช้ทักทายชื่อบุคคล อาชีพ และที่อยู่ได้อย่าง

ถูกต้อง

3. นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่านและเขียนคำศัพท์ และสำนวนการทักทายชื่อบุคคล อาชีพและ

ที่อยู่ได้ถูกต้อง

3. คุณลักษณะที่พึงประสงค์

• ความมีมนุษย์สัมพันธ์

• ความเห็นอกเห็นใจ

4. สาระการเรียนรู้

Skill : Listening , Speaking , Reading , Writing

Vocabulary : a plumber , a homemaker , a cook , a cashier , a manager , a

housekeeper, a teacher , a student , a bus driver, a mechanic ,

an engineer , an electrician

Functions : 1. Asking for and giving name, occupation, country of origin

2. Making introductions

3. Introduces self

Culture : 1. Friendliness

2.Helpfulness


5.กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรม (3 ชั่วโมง)

 1. ครูและนักเรียนทักทายเป็นภาษาอังกฤษ

 2. ครูแจ้งให้นักเรียนทราบว่าหน่วยการเรียนรู้นี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการถามตอบเกี่ยวกับอาชีพและงาน เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ บทสนทนาถาม –ตอบเกี่ยวกับอาชีพ

 3. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4 – 5 คน

 4. ให้แต่ละกลุ่มกำหนดสถานการณ์ ฝึกพูดบทสนทนาถาม –ตอบเกี่ยวกับอาชีพ

 5. ให้นักเรียนช่วยกันสรุปคำศัพท์ และโครงสร้างประโยคการถาม –ตอบเกี่ยวกับอาชีพ

 6. เขียนบทสนทนาลงในใบกิจกรรม

 7. Grammar ทบทวนการใช้ Verb to be และ Contraction

6. สื่อ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้

1. บทสนทนา

2. ใบความรู้

7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

หลักฐาน

 1. ใบความรู้

วิธีการประเมิน

 1. ตรวจใบงาน

 2. ตรวจความถูกต้องของคำศัพท์และประโยค

 3. สังเกตการพูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่างๆ

เครื่องมือวัด

1.แบบประเมินทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน


Pre test

Life and work


1. What’s "a mechanic” in Thai ?

a) ช่างประปาb) ช่างยนต์

c) ช่างไฟฟ้าd) ผู้จัดการ

2. Who work in school?

a) an engineerb) a cook

c) a cashierd) a teacher

3. A: What do you do?

B: ……………………………

a) I’m a cashier.b) I’m Maria.

c) Yes, I am.d) Good to meet you.

4. A: …………………………….

B: Yes, I am.

a) Is you a manager?b) Are you a manager?

c) Do you a manager?d) What’s your name?

5. Ken and I ………from China.

a) isb) amc) ared) don’t

6. A: May I help you, please.

B: ………………………….

a) Yes, thank you.b) I’m a cashier right now.

c) OK., good.d) You’re welcome.

7. A: What’s your occupation?

B: …………………………….

a) I’m a plumber right now.

b) I’m from Mexico.

c) I’m Kathy Carton.

d) Well, good luck.

8. A: Is she a cook?

B: ……………………………

a) Yes, I am.b) No, I am not.

c) Yes, she is.d) No, she doesn’t.

9. A: ……………………………….

B: Thanks so much.

a) Nice to meet you.b) OK. Bye.

c) Good luck.d) What do you do ?

10. A: I’m unemployed right now.

B: …………………………….

a) Oh, I’m sorry. Well, good luck.b) Yes, I am.

c) Thanks.d) No, I’m not. B

 


เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre test)

Life and work


 


1. b

2. d

3. a

4. b

5. c

6. a

7. a

8. c

9. c

10. a


0018
ใบความรู้หน่วยที่ 2

Life and work


Vocabulary (คำศัพท์)


Occupations (อาชีพ)


บทที่ 3 ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
วิทยาการคำนวณ ป.3 เปิดดู 53 ครั้ง

ช่องของ ครูศิริชัยย์ บุญณะสิทธิ์

โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1

ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 นี้ ประกอบ หน่วยการเรียนรู้ 3 หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้แสดงความคิดเห็น
การแก้ปัญหาโดยแสดงอัลกอริทึม
ศิริชัยย์ บุญณะสิทธิ์
วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 44 ครั้ง
เทคโนโลยี
กวิน จิตศักดิ์
วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 29 ครั้ง
การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ศิริชัยย์ บุญณะสิทธิ์
วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 52 ครั้ง
ป.3 หน่วย1 EP1 เเสดงอัลกอริทึม โดยใช้ภาพ สัญลัก
กฤติยา เจือจินดา
วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 31 ครั้ง
บทที่ 3 ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ศิริชัยย์ บุญณะสิทธิ์
วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 53 ครั้ง
การลงทะเบียนประเภทครู - OBEC PLAY
ศิริชัยย์ บุญณะสิทธิ์
วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 27 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team