เรื่องที่ 1 :เหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหา เวลา 4 ชั่วโมง

วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model)

วิธีการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม

เทคนิคตามแนวคิดเชิงคำนวณ

ขั้นนำ


(15 นาที)

 

กระตุ้นความสนใจ

1. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมลองทำดู ในแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ป.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน้า 2 เพื่อเป็นการทบทวนความรู้เดิมก่อนเข้าสู่บทเรียน

2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงวิธีการแก้ปัญหาของกิจกรรมลองทำดู จนได้ข้อสรุปว่าใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา

3. ครูให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน้า 2-3 จากนั้น ครูถามคำถามประจำหน่วยการเรียนรู้กับนักเรียนว่าเหตุผลเชิงตรรกะช่วยในการแก้ปัญหาได้อย่างไร

4. ครูถามคำถามสำคัญประจำหัวข้อกับนักเรียนว่า เหตุผลเชิงตรรกะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร จากนั้นให้นักเรียนลองยกตัวอย่างการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในชีวิตประจำวันของนักเรียน

ขั้นสอน


(45 นาที)

สำรวจค้นหา

1. ครูให้นักเรียนจับกลุ่ม 3-4 คน เพื่อศึกษาและสังเกตสถานการณ์ตัวอย่างจากหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน้า 3-7 เกี่ยวกับผลการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ โดยให้นักเรียนอ่านบทสัมภาษณ์ของตัวแทนนักเรียนแต่ละคน

2. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์บทสัมภาษณ์และพิจารณาตัดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ออกตามหนังสือ จนได้ข้อสรุปว่าตัวแทนนักเรียนแต่ละคนแข่งขันได้ลำดับที่เท่าไร

3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มพิจารณาสถานการณ์ตัวอย่างในหนังสือเรียนอีกครั้ง เพื่อถอดกระบวนการ แนวคิด หรือวิธีการแก้ปัญหาของสถานการณ์ จากนั้นเขียนแนวคิดหรือวิธีการแก้ปัญหาและตอบคำถามลงในใบงานที่ 1.1.1 เรื่อง ต่อยอดการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรรกะ

 

 

อธิบายความรู้

1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานจากการทำใบงานที่ 1.1.1 เรื่อง ต่อยอดการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรรกะ โดยแสดงถึงวิธีการพิจารณาสถานการณ์ เงื่อนไขต่าง ๆ แนวคิดหรือวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะตามที่แต่ละกลุ่มได้ระดมความคิดเห็นร่วมกันในการทำกิจกรรมกลุ่ม

2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงแนวคิดหรือวิธีการแก้ปัญหา และการตอบคำถามของนักเรียนแต่ละกลุ่ม ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร และหาข้อสรุปร่วมกัน

3. ครูมอบหมายงานให้นักเรียนทำกิจกรรมฝึกทักษะ Com Sci ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน้า 8เป็นการบ้าน โดยเขียนใส่สมุดและส่งในชั่วโมงถัดไป

 

ขั้นสอน

ชั่วโมงที่ 2

(60 นาที)

อธิบายความรู้

1. ครูและนักเรียนทบทวนความรู้เดิมที่เรียนในชั่วโมงที่แล้ว เรื่องการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรรกะ
2. ครูสุ่มนักเรียน 2-3 คน เพื่ออธิบายแนวคิดหรือวิธีการแก้ปัญหาของกิจกรรมฝึกทักษะ Com Sci ที่สั่งเป็นการบ้าน และลงข้อสรุปร่วมกัน จากนั้นให้นักเรียนส่งการบ้าน

ขยายความเข้าใจ

1. ครูบอกกับนักเรียนว่า ในชั่วโมงที่แล้วครูได้ให้นักเรียนใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาการตอบปัญหาภาษาอังกฤษไปแล้ว ในวันนี้เรามาลองใช้เหตุผลเชิงตรรกะในสถานการณ์อื่น ๆ ดูบ้าง
2. ครูถามนักเรียนว่ารู้จักรำวงมาตรฐานหรือไม่ รำวงมาตรฐานเป็นการแสดงที่มีวิวัฒนาการมาจากรำโทน ซึ่งเป็นการร้องและการรำของชาวบ้าน มีผู้รำทั้งชายและหญิง
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม (กลุ่มเดิม) อ่านสถานการณ์และเงื่อนไขในกิจกรรมฝึกทักษะที่ 1 เรื่องจับคู่รำวงมาตรฐาน ในแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

4. นักเรียนในกลุ่มร่วมกันจับคู่ผู้รำฝ่ายชายและฝ่ายหญิงตามสถานการณ์และเงื่อนไขที่กำหนด และตอบคำถามลงในกิจกรรมฝึกทักษะที่ 1
5. ครูถามนักเรียนว่าจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใด จึงต้องใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหานี้ จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายจนได้ข้อสรุปร่วมกัน
6. ครูมอบหมายงานให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด เรื่องเหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหาในแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เพื่อทบทวนความรู้

ชั่วโมงที่ 3

ขั้นสอน

(60 นาที)

ขยายความเข้าใจ

1. ครูและนักเรียนทบทวนความรู้เดิมที่เรียนในชั่วโมงที่แล้ว เรื่องการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรรกะ

2. ครูถามนักเรียนว่า นักเรียนเคยเห็นกองเชียร์นักกีฬาที่นั่งอยู่บนอัฒจันทร์หรือไม่ จากนั้นครูเปิด วีดีทัศน์การแปลอักษรบนอัฒจันทร์ให้นักเรียนดู

3. ครูให้นักเรียนนั่งตามกลุ่มเดิมและสมมติบทบาทให้นักเรียนเป็นผู้คุมกองเชียร์ โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอ่านสถานการณ์ในกิจกรรมฝึกทักษะที่ 2 เรื่องเชียร์กีฬา พาเพลิน ในแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
4. นักเรียนในกลุ่มร่วมกันทำกิจกรรมฝึกทักษะที่ 2 เรื่องเชียร์กีฬา พาเพลิน โดยนักเรียนจะต้องระบายสีลง ในตารางให้ถูกต้องตามเงื่อนไข และทายว่ารูปที่อยู่ในตารางคือรูปอะไร โดยตารางเปรียบเสมือนกองเชียร์ที่นั่งอยู่บนอัฒจันทร์และสีที่ระบายเปรียบเสมือนป้ายที่นักเรียนบนอัฒจันทร์ชูขึ้นเพื่อแสดงตัวอักษรหรือรูปต่าง ๆ

5. ครูถามนักเรียนแต่ละกลุ่มว่านักเรียนที่นั่งอยู่บนอัฒจันทร์กำลังชูป้ายเพื่อแสดงตัวอักษรหรือรูปอะไร และสุ่มถามนักเรียน 1 กลุ่ม ว่านักเรียนใช้แนวคิดหรือวิธีการใดในการแก้ปัญหา
6. ครูถามนักเรียนกลุ่มอื่น ๆ ว่านักเรียนมีแนวคิดหรือวิธีการแก้ปัญหาเหมือนหรือแตกต่างกันกับเพื่อนกลุ่มที่แล้วหรือไม่ หากมีกลุ่มที่แตกต่าง ครูให้นักเรียนกลุ่มนั้นอธิบายถึงความแตกต่าง
7. ครูมอบหมายงานให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมเรื่อง การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในชีวิตประจำวัน โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องหากิจกรรมที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหามา 1 กิจกรรม และให้นักเรียนนำเสนอกิจกรรมในชั่วโมงถัดไป โดยต้องให้เพื่อนกลุ่มอื่นร่วมแก้ปัญหาในกิจกรรมของกลุ่มเราด้วย มีเวลานำเสนอกลุ่มละ 7-10 นาที

ชั่วโมงที่

ขั้นสอน

4

1.(50 นาที)

ตรวจสอบผล

1. ครูบอกนักเรียนว่า จากชั่วโมงที่แล้วครูได้มอบหมายงานให้นักเรียนทำกิจกรรมเรื่อง การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในชีวิตประจำวัน ในชั่วโมงนี้ครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอกิจกรรมและพาเพื่อนกลุ่มอื่น ทำกิจกรรมของเราด้วย โดยครูให้เวลาในการนำเสนอกลุ่มละ 7-10 นาที

2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอและพาเพื่อนทำกิจกรรมเรื่องการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในชีวิตประจำวัน

3. ครูสอบถามนักเรียนแต่ละกลุ่มว่า ชอบกิจกรรมของกลุ่มไหนมากที่สุด และนอกจากกิจกรรมที่กลุ่มของเราหรือของเพื่อน ๆ นำมาแล้ว นักเรียนมีปัญหาอื่น ๆ ที่ต้องใช้แนวคิดเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาอีกหรือไม่

ขั้นสรุป

(10 นาที)

ตรวจสอบผล

1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรรกะ


บทความ
วิทยาการคำนวณ ป.6 เปิดดู 23 ครั้ง

ช่องของ ครูนัฐวุฒิ แสนสุข

โรงเรียนโรงเรียนบ้านเตาไห สพป.อุดรธานี เขต 1แสดงความคิดเห็น
การใช้งานโปรแกรม scratch เบื้องต้น
ทัศนีย์ แสนชมภู
วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 27 ครั้ง
การแก้ไขปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
วนิดา วันภักดี
วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 24 ครั้ง
แนวคิดในการแก้ปัญหา
นัฐวุฒิ แสนสุข
วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 39 ครั้ง
EP2 รายวิชาวิทยาการคำนว เรื่อง ประโยชน์ของกล้วย
เสาวพรรณ ภูมิอินทร์
วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 28 ครั้ง
พรีเซนหน่วยที่ 1
สุธารินีย์ สืบแสนกุล
วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 74 ครั้ง
การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
นัฐวุฒิ แสนสุข
วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 30 ครั้ง
อ้างจากยูทูป
สุธารินีย์ สืบแสนกุล
วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 68 ครั้ง
EP1 รายวิชาวิทยาการคำนวณ เรื่องอุปกรณ์และระบบคอ
เสาวพรรณ ภูมิอินทร์
วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 36 ครั้ง
ฝึกทักษะการเรียนรู้ การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม Scr
กันยกร เขมะสัจจกุล
วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 36 ครั้ง
บทความ
นัฐวุฒิ แสนสุข
วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 23 ครั้ง
Internet of Things (IoT): เมื่อทุกสิ่งอิงกับอิน
อำนาจ อ้อมนอก
วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 34 ครั้ง
เกมถอดรหัสลับวิทยาการคำนวณ
ปิยวัช เมฆวัน
วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 56 ครั้ง
การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
อำนาจ อ้อมนอก
วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 31 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ ป.6 อาจจากเนื้อหา
สุธารินีย์ สืบแสนกุล
วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 69 ครั้ง
อ้างจากหนังสือ
สุธารินีย์ สืบแสนกุล
วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 47 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team