ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ภาษาต่างประเทศ ป.3 เปิดดู 32 ครั้ง

ช่องของ ครูมานิดา ซ้ายสุพรรณ

โรงเรียนโรงเรียนบ้านดงใหญ่ สพป.อุดรธานี เขต 1

มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ต 1.1
เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น อย่างมีเหตุผล
ตัวชี้วัด
ต 1.1 ป.3/2 อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค
และบทพูดเข้าจังหวะ (chant) ง่ายๆ ถูกต้องตามหลัก
การอ่าน
ต 1.1 ป.3/3 เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมาย
ของกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง
ต 1.1 ป.3/4 ตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา
หรือนิทานง่ายๆแสดงความคิดเห็น
แบบฝึกสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ บัญชีคำศัพท์พื้นฐาน
พัณณ์ชิตา เทพนคร
ภาษาต่างประเทศ... ป.3
เปิดดู 32 ครั้ง
การออกเสียงโฟนิกส์ a-z
ชาญวิทย์ จันทร์เขียว
ภาษาต่างประเทศ... ป.3
เปิดดู 35 ครั้ง
My job ชั้น ป.3
เปรมพัชร นีระมนต์
ภาษาต่างประเทศ... ป.3
เปิดดู 39 ครั้ง
7 Days
เพ็ญศิริ สวัสดิชิตัง
ภาษาต่างประเทศ... ป.3
เปิดดู 36 ครั้ง
Things in the classroom with kru Earn
วนิดา เปรมปรีดิ์
ภาษาต่างประเทศ... ป.3
เปิดดู 37 ครั้ง
Article A,AN
อรุณ บริบูรณ์
ภาษาต่างประเทศ... ป.3
เปิดดู 32 ครั้ง
classroom vocaburaly
วนิดา เปรมปรีดิ์
ภาษาต่างประเทศ... ป.3
เปิดดู 39 ครั้ง
Happy Holiday
มัลลิกา วรรักษ์
ภาษาต่างประเทศ... ป.3
เปิดดู 62 ครั้ง
คำพื้นฐานหมวดสัตว์ ภาษาอังกฤษ
ทวีศักดิ์ ธาตุชัย
ภาษาต่างประเทศ... ป.3
เปิดดู 41 ครั้ง
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
มานิดา ซ้ายสุพรรณ
ภาษาต่างประเทศ... ป.3
เปิดดู 32 ครั้ง
weather
อรุณ บริบูรณ์
ภาษาต่างประเทศ... ป.3
เปิดดู 42 ครั้ง
วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง A/An
ชลธิดา เว้นบาป
ภาษาต่างประเทศ... ป.3
เปิดดู 29 ครั้ง
What time is it?
ปุญชรัสมิ์ อินแสง
ภาษาต่างประเทศ... ป.3
เปิดดู 59 ครั้ง
Farm Animals P.3
เพ็ญศิริ สวัสดิชิตัง
ภาษาต่างประเทศ... ป.3
เปิดดู 40 ครั้ง
แบบฝึกสะกดคำภาษาอังกฤษ
ศิธิร์อร สุภัทราพิสุทธิ์
ภาษาต่างประเทศ... ป.3
เปิดดู 28 ครั้ง
ภาษาอังกฤษ ป.3เรื่อง my job
บุศรินทร์ โคตรนรินทร์
ภาษาต่างประเทศ... ป.3
เปิดดู 38 ครั้ง
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ is / am / are
สุพัตรา ฮาดนิล
ภาษาต่างประเทศ... ป.3
เปิดดู 63 ครั้ง
My English Class P.3
เพ็ญศิริ สวัสดิชิตัง
ภาษาต่างประเทศ... ป.3
เปิดดู 33 ครั้ง
ใบงาน family
กิติพรรณ ธุระพระ
ภาษาต่างประเทศ... ป.3
เปิดดู 31 ครั้ง
ฝึกพูด It is ภาษาอังกฤษ
ทวีศักดิ์ ธาตุชัย
ภาษาต่างประเทศ... ป.3
เปิดดู 41 ครั้ง
food and drinks
กิติพรรณ ธุระพระ
ภาษาต่างประเทศ... ป.3
เปิดดู 34 ครั้ง
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Occupation
ชลธิดา เว้นบาป
ภาษาต่างประเทศ... ป.3
เปิดดู 32 ครั้ง
แผนการสอนเรื่อง food and drink
กิติพรรณ ธุระพระ
ภาษาต่างประเทศ... ป.3
เปิดดู 33 ครั้ง
what kind of fruit do you like?
กิติพรรณ ธุระพระ
ภาษาต่างประเทศ... ป.3
เปิดดู 25 ครั้ง
เพลงภาษาอังกฤษ I can สำหรับสอนเด็กๆ
สิริรัตน์ ตะราษี
ภาษาต่างประเทศ... ป.3
เปิดดู 34 ครั้ง
ข้อสอบ
สุภาพร หังษาบุตร
ภาษาต่างประเทศ... ป.3
เปิดดู 33 ครั้ง
countable nouns and uncountable nouns
เกริกเกียรติ ศรีบุญเรือง
ภาษาต่างประเทศ... ป.3
เปิดดู 30 ครั้ง
ใบความรู้ เรื่อง การใช้ Can
ชลธิดา เว้นบาป
ภาษาต่างประเทศ... ป.3
เปิดดู 22 ครั้ง
ใบความรู้ เรื่อง Introduce Myself
เพ็ญศิริ สวัสดิชิตัง
ภาษาต่างประเทศ... ป.3
เปิดดู 43 ครั้ง
ภาษาอังกฤษ
ศราวรรณ ปุริมา
ภาษาต่างประเทศ... ป.3
เปิดดู 31 ครั้ง
food and drinks วิดีโอ
กิติพรรณ ธุระพระ
ภาษาต่างประเทศ... ป.3
เปิดดู 38 ครั้ง
วิดีโอ เรื่อง Things in Classroom
วนิดา เปรมปรีดิ์
ภาษาต่างประเทศ... ป.3
เปิดดู 42 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team