แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ภาคเรียนที่ ๑ เรื่อง มาตราตัวสะกด เวลา ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องมาตราตัวสะกด (กง กม) เวลา ชั่วโมง

ครูผู้สอน ครูชนิสรา แสนทิ

 

. สาระสำคัญ

คำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแต่ละมาตรามีการออกเสียงคำแตกต่างกันและทำให้เกิดคำมากขึ้น เราควรเลือกใช้ให้ถูกต้องตามความหมาย

. จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. บอกตัวสะกดที่อยู่ในมาตรา กง และ กม ได้อย่างถูกต้อง

๒.ยกตัวอย่างคำในมาตรา กง และ กม ได้อย่างถูกต้อง

๓. นำคำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

. สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

๑.มาตรา กง หรือ แม่กง คือ คำที่มีตัว ง เป็นตัวสะกด เช่น ลิง เสียง ร้องเพลง

๒.มาตรา กม หรือ แม่กม คือ คำที่มีตัว ม เป็นตัวสะกด เช่น แก้ม ยิ้มแย้ม ขนม

. การจัดกระบวนการเรียนรู้

๑ขั้นนำเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้

- นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง มาตราแม่กง กม จำนวน ๕ข้อ

- นักเรียนตอบปริศนาคำทายเกี่ยวกับ คำ แม่ กง กมให้ยกมือตอบ ถ้าตอบถูกต้องเพื่อน ๆ ปรบมือชมเชย

-เขียนบัตรคำตอบ ของปริศนาคำทายเสียบไว้ที่กระเป๋าผนัง

๒. ขั้นเสนอความรู้ใหม่

๒.๑.ครูและนักเรียนร่วมกันศึกษาใบความรู้เรื่อง มาตราแม่กง กม ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับคำที่อยู่ในแม่ กง กม คือคำที่มีตัวสะกด ง และม สะกด

๒.๔นักเรียนดูบัตรคำตอบของปริศนาคำทายที่อยู่ในกระเป๋าผนัง ว่ามีคำใดบ้างอยู่ในมาตราแม่ กง กมแล้วอ่านคำพร้อมๆกัน

๒.๕ ครูชูบัตรคำทีละคำและสุ่มให้นักเรียนอ่านออกเสียงเป็นรายบุคคล ถ้านักเรียนอ่านออกเสียงไม่ได้ ให้อ่านสะกดคำก่อนจึงอ่านเป็นคำ

๓. ขั้นฝึกทักษะ

๓.๑ ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น ๗ กลุ่มกลุ่มละ ๔ คน คละความสามารถตามหลักของกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ ประกอบด้วยคนเก่ง ๑ คนปานกลาง ๑ คนอ่อน ๑ คน

๓.๒ นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันศึกษาใบกิจกรรม เรื่อง มาตรา แม่ กง กมโดยให้คนเก่งนำสมาชิกอ่านและปฏิบัติขั้นตอนกิจกรรมครูคอยแนะนำการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องอย่างใกล้ชิด

๔. ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๔.๑ นักเรียนตัวแทนกลุ่มจับสลาก เพื่อให้ทราบว่ากลุ่มใดจะเสนอการอ่านออก

เสียงก่อนและหลังตามลำดับ

๔.๒ นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านคำแม่ กง กมจากสมุดภาษาไทยหน้าชั้นเรียน กลุ่มที่อ่านออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจน เพื่อน ๆปรบมือชมเชยกลุ่มที่ออกเสียงยังไม่ได้ให้ฝึกอ่านสะกดคำก่อนจึงอ่านเป็นคำและฝึกอ่านเป็นคำ

๕. ขั้นสรุปความรู้

๕.๑ ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเป็นองค์ความรู้

๕.๒ นักเรียนทำแบบฝึกเสริมทักษะ ชุดที่ ๑เรื่อง สนุกหรรษามาตราตัวสะกด

เมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วเปลี่ยนกันตรวจ โดยครูและนักเรียนร่วมกันเฉลย ส่งให้ครูตรวจอีกครั้ง เก็บผลงานเข้าแฟ้มสะสมงาน

. สื่อ/แหล่งเรียนรู้

. บัตรคำตอบปริศนาคำทาย

. บัตรภาพ

. กระเป๋าผนัง

๔. ใบความรู้

. การวัดผลและประเมินผล

. วิธีการวัด

นักเรียนทำแบบฝึก

๒. เครื่องมือวัด

แบบฝึกเสริมทักษะ

๓. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล

นักเรียนทำได้ร้อยละ ๗๐
บทความ
ภาษาไทย ป.2 เปิดดู 26 ครั้ง

ช่องของ ครูชนิสรา แสนทิ

โรงเรียนโรงเรียนบ้านนาพูนทรัพย์ สพป.อุดรธานี เขต 1แสดงความคิดเห็น
DLTV ป.2 ภาษาไทย | 16 มิ.ย. 64 | สนุกกับมาตราตั
ศุภวิชญ์ โนวฤทธิ์
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 34 ครั้ง
แบบทดสอบFCรัตน์วดี(บทเรียน)
รัตน์วดี อินทะกนก
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 30 ครั้ง
คำควบกล้ำ
ธัญญรัตน์ สีหาวงค์
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 38 ครั้ง
มาตราตัวสะกดไทย
นันทนา แสนอุบล
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 39 ครั้ง
วิชาภาษาไทย ป.2
อรุณี สุพรรณกลาง
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 36 ครั้ง
HTML5
รัตน์วดี อินทะกนก
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 37 ครั้ง
คิดถึงเธอสระอัว
กัญญารัตน์ บุตดีหัต
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 39 ครั้ง
พระพุทธศาสนา บทที่ 1 เรื่องเอกลักษณ์ของชาติไทย
ศุภวิชญ์ โนวฤทธิ์
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 38 ครั้ง
หนังสือเรียน เรื่อง คำเป็นคำตาย
กัญญารัตน์ บุตดีหัต
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 31 ครั้ง
คำควบกล้ำแท้
นิสาชล ราชบรรเทา
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 27 ครั้ง
บทความ
กัญญารัตน์ บุตดีหัต
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 26 ครั้ง
วิชาภาษาไทย เรื่ิองใจหาย
ฉวีวรรณ เข็มกลัด
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 46 ครั้ง
ลักษณะนาม
อุทยาน กสิเจริญ
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 28 ครั้ง
พยัญชนะที่ผสมสระอา อี อู
นิสาชล ราชบรรเทา
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 38 ครั้ง
บทความ
ชนิสรา แสนทิ
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 26 ครั้ง
googledrive
รัตน์วดี อินทะกนก
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 36 ครั้ง
การเคลื่อนไหว
กิตติวรรณ โทฮาด
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 41 ครั้ง
Embed Code ภาษาไทย
จารุวรรณ แจ่มเสียง
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 28 ครั้ง
คำอักษรนำ ห นำ ม
กนกพร สาแจ้ง
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 46 ครั้ง
-_-Embed Code
รัตน์วดี อินทะกนก
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 33 ครั้ง
สระผสม
นิสาชล ราชบรรเทา
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 33 ครั้ง
Youtube
รัตน์วดี อินทะกนก
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 27 ครั้ง
มาตราตัวสะกด (กง กม)
ชนิสรา แสนทิ
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 36 ครั้ง
การสะกดคำ ป.2
รณชัย คำนวน
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 43 ครั้ง
มาตราตัวสะกด
ชนิสรา แสนทิ
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 36 ครั้ง
เรียนรู้กับสระอัว
กัญญารัตน์ บุตดีหัต
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 39 ครั้ง
ภาษาไทย ป.2
อุทยาน กสิเจริญ
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 60 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team