แบบฝึกเสริมทักษะ การอ่านและการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงมาตราตัวสะกด แม่กน
ภาษาไทย ป.3 เปิดดู 60 ครั้ง

ช่องของ ครูนัฐพล บำรุงรส

โรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไซงัว สพป.หนองคาย เขต 1

คำแนะนำสำหรับนักเรียนในการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
การอ่านและการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงมาตราตัวสะกด แม่กน

๑. ศึกษาทำความเข้าใจจุดประสงค์การเรียนรู้
๒. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
๓. ศึกษาใบความรู้
๔. แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องนี้มีทั้งหมด ๒ ชุด ชุดละ ๙ กิจกรรม เมื่อนักเรียนทำแต่ละกิจกรรมเสร็จแล้วตรวจสอบคำตอบที่ถูกต้อง ในการทำกิจกรรมต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองเพื่อให้ทราบผลการพัฒนาของตนเองอย่างแท้จริง
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงมาตราตัวสะกด แม่กน ชุดที่ ๑
กิจกรรมที่ ๑ การอ่านออกเสียง ที่สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด แม่กน จำนวน ๑๐ คำ
กิจกรรมที่ ๒ โยงเส้นจับคู่คำ จำนวน ๑๐ ข้อ
กิจกรรมที่ ๓ เขียนคำให้ตรงกับภาพ จำนวน ๑๐ ข้อ
กิจกรรมที่ ๔ บอกแยกส่วนประกอบคำ จำนวน ๑๐ ข้อ
กิจกรรมที่ ๕ สะกดให้เป็นคำ จำความหมาย จำนวน ๑๐ ข้อ
กิจกรรมที่ ๖ ระบายสีคำ จำนวน ๑๐ ข้อ
กิจกรรมที่ ๗ เขียนประโยค จำนวน ๑๐ ข้อ
กิจกรรมที่ ๘ คัดลายมือ จำนวน ๕ คำ
กิจกรรมที่ ๙ เขียนเรื่องตามจินตนาการแสดงความคิดเห็น
แบบฝึกเสริมทักษะ การอ่านและการเขียนสะกดคำที่ไม่
นัฐพล บำรุงรส
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 60 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team