พื้นที่่ผิวและปริมาตร
คณิตศาสตร์ ม.3 เปิดดู 25 ครั้ง


ช่องของ ครูชิตชัย โคตกะพี้

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ สพป.อุดรธานี เขต 1

พื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม ม.3 Ep.1 : คณิตศาสตร์พื้นฐาน


Cr. Sillapapatsorn Sirituenlee (youtube)
ผู้ติดตาม 5.66 พัน คนแสดงความคิดเห็น
พื้นที่ผิวและปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิต
พรรณนรา ทิพย์จรูญ
คณิตศาสตร์... ม.3
เปิดดู 31 ครั้ง
คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 บทที่ 1 อสมการเชิงเส้นตัว
พรรณวิภา พรพิรุณโรจน์
คณิตศาสตร์... ม.3
เปิดดู 40 ครั้ง
พื้นที่ผิวและปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิต
พรรณวิภา พรพิรุณโรจน์
คณิตศาสตร์... ม.3
เปิดดู 34 ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมา
รัตนา ชนะบุญ
คณิตศาสตร์... ม.3
เปิดดู 90 ครั้ง
พื้นที่ผิวของรูปเรขาคณิตสามมิติ
มะลิวรรณ ศรีอุทธา
คณิตศาสตร์... ม.3
เปิดดู 49 ครั้ง
พื้นที่่ผิวและปริมาตร
ชิตชัย โคตกะพี้
คณิตศาสตร์... ม.3
เปิดดู 25 ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้คณฺตศาสตร์เรื่องปริซึมและทร
ชาลิสา สรรพโส
คณิตศาสตร์... ม.3
เปิดดู 54 ครั้ง
คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 บทที่ 1 อสมการเชิงเส้นตัว
พรรณวิภา พรพิรุณโรจน์
คณิตศาสตร์... ม.3
เปิดดู 32 ครั้ง
การคูณจำนวนที่มีหลายหลัก
อมเรศ จิตะรักษ์
คณิตศาสตร์... ม.3
เปิดดู 27 ครั้ง
อสมการ ม.3 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว Ep.1 : คณิ
ชาลิสา สรรพโส
คณิตศาสตร์... ม.3
เปิดดู 44 ครั้ง
ใบงาน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
รัตนา ชนะบุญ
คณิตศาสตร์... ม.3
เปิดดู 36 ครั้ง
พื้นที่ผิวและปริมาตร
รัตนา ชนะบุญ
คณิตศาสตร์... ม.3
เปิดดู 66 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team