สระประสม เป็นการออกเสียงที่ใช้ลิ้นส่วนหน้า ลิ้นส่วนกลาง และลิ้นส่วนหลังทำหน้าที่ออกเสียงร่วมกัน เสียงที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะเป็นเสียงประสม (คือ มีเสียงสระแท้ 2 เสียง) มีทั้งหมดจำนวน 6 เสียง ดังนี้

เสียง เอีย เกิดจากเสียง อี + อา ---> เอีย

เสียง เอือ เกิดจากเสียง อือ + อา ---> เอือ

เสียง อัว เกิดจากเสียง อู + อา ---> อัว

(ปัจจุบันสระประสม 3 เสียงข้างบนนี้ นักภาษาศาสตร์ไทยระบุให้เป็นหนึ่งเสียงสระไทยจากที่มีอยู่ทั้งหมด 21 เสียง)

เสียง เอียะ เกิดจากเสียง อิ + อะ ---> เอียะ

เสียง เอือะ เกิดจากเสียง อึ + อะ ---> เอือะ

เสียง อัวะ เกิดจากเสียง อุ + อะ ---> อัวะ

(ปัจจุบันสระประสม 3 เสียงข้างบนนี้ นักภาษาศาสตร์ไทยไม่ได้ระบุให้เป็นเสียงสระไทยจากที่มีอยู่ทั้งหมด 21 เสียงแล้ว เนื่องจากไม่มีคำที่จะใช้หรือสามารถใช้สระประสมเสียงยาวแทนได้ เช่น คำว่า เลือก สามารถออกเสียงคำได้ทั้งเสียงสั้นหรือเสียงยาวก็ได้ โดยความหมายไม่เปลี่ยน)

เสียง เอีย เช่นคำว่า เสีย เรียบ เปลี้ย เยี่ยม เรียก เสียด เสียง โรเนียวฯลฯ
เสียง เอือ เช่นคำว่า เนื้อ เยือก เลือด เชื่อม เพื่อน เขมือบ เรื่อง ฯลฯ
เสียง อัว เช่นคำว่า ตัว ยั่ว หัว ปวด รวด ปวง ห่วง ปลวก ฯลฯสระผสม
ภาษาไทย ป.2 เปิดดู 33 ครั้ง

ช่องของ ครูนิสาชล ราชบรรเทา

โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวาง สพป.อุดรธานี เขต 1

ขอบคุณเนื้อหาจาก
http://www.digitalschool.club/digitalschool/thai2_4_1/thai1_1/more/page1.phpแสดงความคิดเห็น
บทความ
กัญญารัตน์ บุตดีหัต
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 26 ครั้ง
ลักษณะนาม
อุทยาน กสิเจริญ
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 28 ครั้ง
ภาษาไทย ป.2
อุทยาน กสิเจริญ
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 60 ครั้ง
คิดถึงเธอสระอัว
กัญญารัตน์ บุตดีหัต
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 39 ครั้ง
มาตราตัวสะกดไทย
นันทนา แสนอุบล
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 39 ครั้ง
วิชาภาษาไทย ป.2
อรุณี สุพรรณกลาง
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 36 ครั้ง
เรียนรู้กับสระอัว
กัญญารัตน์ บุตดีหัต
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 39 ครั้ง
คำอักษรนำ ห นำ ม
กนกพร สาแจ้ง
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 46 ครั้ง
DLTV ป.2 ภาษาไทย | 16 มิ.ย. 64 | สนุกกับมาตราตั
ศุภวิชญ์ โนวฤทธิ์
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 34 ครั้ง
สระผสม
นิสาชล ราชบรรเทา
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 33 ครั้ง
วิชาภาษาไทย เรื่ิองใจหาย
ฉวีวรรณ เข็มกลัด
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 46 ครั้ง
googledrive
รัตน์วดี อินทะกนก
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 36 ครั้ง
การเคลื่อนไหว
กิตติวรรณ โทฮาด
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 41 ครั้ง
คำควบกล้ำแท้
นิสาชล ราชบรรเทา
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 27 ครั้ง
พระพุทธศาสนา บทที่ 1 เรื่องเอกลักษณ์ของชาติไทย
ศุภวิชญ์ โนวฤทธิ์
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 38 ครั้ง
HTML5
รัตน์วดี อินทะกนก
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 37 ครั้ง
มาตราตัวสะกด
ชนิสรา แสนทิ
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 36 ครั้ง
แบบทดสอบFCรัตน์วดี(บทเรียน)
รัตน์วดี อินทะกนก
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 30 ครั้ง
มาตราตัวสะกด (กง กม)
ชนิสรา แสนทิ
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 36 ครั้ง
Youtube
รัตน์วดี อินทะกนก
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 27 ครั้ง
พยัญชนะที่ผสมสระอา อี อู
นิสาชล ราชบรรเทา
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 38 ครั้ง
บทความ
ชนิสรา แสนทิ
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 26 ครั้ง
คำควบกล้ำ
ธัญญรัตน์ สีหาวงค์
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 38 ครั้ง
-_-Embed Code
รัตน์วดี อินทะกนก
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 33 ครั้ง
การสะกดคำ ป.2
รณชัย คำนวน
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 43 ครั้ง
หนังสือเรียน เรื่อง คำเป็นคำตาย
กัญญารัตน์ บุตดีหัต
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 31 ครั้ง
Embed Code ภาษาไทย
จารุวรรณ แจ่มเสียง
ภาษาไทย... ป.2
เปิดดู 28 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team