แบบสอบถามเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

เรื่อง  ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านยวด        

         อำเภอสร้างคอม   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 1


คำชี้แจง


1. แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านยวด  อำเภอสร้างคอม   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุดรธานี  เขต 1

2. แบบสอบถามมีลักษณะข้อคำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านยวด  อำเภอสร้างคอม   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุดรธานี  เขต 1

3. การตอบแบบสอบถามครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบใดๆต่อตัวท่าน ข้อมูลที่ได้ใช้เพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเท่านั้น

 4. การตอบแบบสอบถามครั้งนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ขอความกรุณาจากท่าน ช่วยพิจารณาตอบตามความรู้สึกที่เป็นจริงมากที่สุด ให้ครบทุกข้อ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ และนำไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า  ขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา  ณ โอกาสนี้      นางสาวนาฏนภางค์     ศรีภูธร

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

  มหาวิทยาลัยราชธานี

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง : โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงในช่อง ( ) หน้าข้อความที่เป็นจริง

1. วุฒิการศึกษา

( ) มัธยมศึกษาตอนปลายหรือต่ำกว่า

( ) สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย

2. อาชีพ

( ) รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ

( ) เกษตรกรรม

( ) รับจ้าง และอื่นตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านยวด

อำเภอสร้างคอม   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี   เขต 1


คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของผู้ปกครอง เพียงข้อละ 1 เครื่องหมาย

ข้อ


ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านยวด

ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด
1


2


3


4


5


6


7


89


10


ด้านการบริหารงานวิชาการ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนบรรลุผล

ตามที่ผู้ปกครองต้องการ

โรงเรียนให้ความสำคัญกับการเรียนการสอน

อย่างจริงจัง   ............................................

โรงเรียนมีสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน

ความเหมาะสม และทันสมัย...............................

ปริมาณการให้การบ้านแก่นักเรียนในแต่ละวัน

มีความเหมาะสมกับเนื้อหา    ................................

มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน

ที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน 

ความเอาใจใส่ดูแลในด้านการเรียนการสอนของ

ครูที่มีต่อนักเรียน....................................................

การรายงานผลการเรียนของนักเรียนมีความ

ชัดเจนและสม่ำเสมอ   ........................................

การยกย่องให้กำลังใจและประกาศเกียรติคุณ

ของนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี และสร้าง

ชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน   ......................................

การสนับสนุนวัสดุการเรียน สมุด และหนังสือ

แก่ผู้เรียน   .............................................................

การจัดโครงการพัฒนาผู้เรียน เช่นโครงการปฏิบัติธรรมนักเรียน  ............................................

.........


.........


.........


.........


........


.........


........

.........


.........


.........

.........


.........


.........


.........


.........


.........


.........

.........


.........


.........
.........


.........


.........


.........


..........


.........


.........

.........


.........


.........

........


........


........


........


.........


........


........

........


........


........

.........


.........


.........


.........


.........


.........


.........

.........


.........


.........


ข้อ


ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านยวด

ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด11


12


13


14


15


16


17
18


19

20
21


22

ด้านการบริหารงานงบประมาณ

โรงเรียนมีการแจ้งค่าใช้จ่ายและเงินที่รัฐบาล

สนับสนุนให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้า         .................

ความสะดวกรวดเร็วในการบริการทางการเงินและ

ออกใบเสร็จรับเงินเป็นมาตรฐาน    .............

การรายงานเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายในด้านการเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง  ................................

การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์


ปฐมวัย
Kindergarten อ.2 เปิดดู 30 ครั้ง

โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนหวาย สพป.อุดรธานี เขต 1

นางสาวนาฏนภางค์ ศรีภูธร

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชธานีแสดงความคิดเห็น
Animal Word Card
ศิริกาญจน์ ตั้งมั่นดี
Kindergarten... อ.2
เปิดดู 32 ครั้ง
ใบความรู้ หน่วย สัตว์น่ารัก
ศิริกาญจน์ ตั้งมั่นดี
Kindergarten... อ.2
เปิดดู 88 ครั้ง
เพลง เต้นกันหน่อย | ออกกำลังกายเด็ก | Kids Cha
ประไพพิศ นามฮุง
Kindergarten... อ.2
เปิดดู 49 ครั้ง
หน่วยรักจังหวัดอุดรธานี
ช่อผกา โจมแก้ว
Kindergarten... อ.2
เปิดดู 61 ครั้ง
หน่วยตคมนาคม
เพชรรัตน์ แสงไส
Kindergarten... อ.2
เปิดดู 60 ครั้ง
หนูทำได้
อรอุมา โภคาสุข
Kindergarten... อ.2
เปิดดู 48 ครั้ง
การจัดการเรียนการสอนอนุบาลปีที่ 2
ธงชัย พละสาร
Kindergarten... อ.2
เปิดดู 33 ครั้ง
2.หน่วยการเรียนรู้ ฝน
รัตนา เรืองจันทา
Kindergarten... อ.2
เปิดดู 56 ครั้ง
occupation
นาฏนภางค์ อุฬารเศรษฐกุล
Kindergarten... อ.2
เปิดดู 32 ครั้ง
กุ๋งกิ๋ง | นิทานสนุกกับกุ๋งกิ๋ง ตอน ฉันรักเมือง
ช่อผกา โจมแก้ว
Kindergarten... อ.2
เปิดดู 39 ครั้ง
สื่อการเรียนรู้ระดับชั้นอนุบาล 2 หน่วย สัตว์น่า
ช่อผกา โจมแก้ว
Kindergarten... อ.2
เปิดดู 43 ครั้ง
การสอน AL
นิลุบล ชุมแวงวาปี
Kindergarten... อ.2
เปิดดู 50 ครั้ง
บัตรคำ หมวดสัตว์น่ารู้ - สื่อการเรียนรู้สำหรับเ
นาฏนภางค์ อุฬารเศรษฐกุล
Kindergarten... อ.2
เปิดดู 34 ครั้ง
เรียนรู้เรื่อง A-Z
ศิริกาญจน์ ตั้งมั่นดี
Kindergarten... อ.2
เปิดดู 44 ครั้ง
หน่วย สัตว์น่ารัก เรื่อง ชนิดของสัตว์ By ครูแพร
ศิริกาญจน์ ตั้งมั่นดี
Kindergarten... อ.2
เปิดดู 24 ครั้ง
หน่วย ฝน
โยธกา เกษรัตน์
Kindergarten... อ.2
เปิดดู 46 ครั้ง
วิดิโอ
นาฏนภางค์ อุฬารเศรษฐกุล
Kindergarten... อ.2
เปิดดู 37 ครั้ง
ใบความรู้
ช่อผกา โจมแก้ว
Kindergarten... อ.2
เปิดดู 35 ครั้ง
กล่องมหัศจรรย์
นาฏนภางค์ อุฬารเศรษฐกุล
Kindergarten... อ.2
เปิดดู 57 ครั้ง
กิจกรรมสำหรับเด็กนักเรียน
ปนัดดา เสนางคะบุตร
Kindergarten... อ.2
เปิดดู 35 ครั้ง
สื่อการเรียนรู้ระดับชั้นอนุบาล 2 หน่วย สัตว์น่า
ศิริกาญจน์ ตั้งมั่นดี
Kindergarten... อ.2
เปิดดู 74 ครั้ง
1.หน่วยการเรียนรู้วันลอยกระทง
รัตนา เรืองจันทา
Kindergarten... อ.2
เปิดดู 61 ครั้ง
ปฐมวัย
นาฏนภางค์ อุฬารเศรษฐกุล
Kindergarten... อ.2
เปิดดู 30 ครั้ง
เพลงเก็บเด็ก
ฐิติวรดา วงศ์ภูมี
Kindergarten... อ.2
เปิดดู 82 ครั้ง
บัตรคำหมวดสัตว์น่ารู้
วรรณารัตน์ ละอองเอกกุลภัค
Kindergarten... อ.2
เปิดดู 51 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team