สระในภาษาจีน
ภาษาต่างประเทศ ม.1 เปิดดู 43 ครั้ง


ช่องของ ครูวรวีร์ ธรรมกาโร

โรงเรียนโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม สพม.อุดรธานี

สระภาษาจีนมีทั้งหมด 36 ตัวแบ่งเป็น
สระเดี่ยว 6 ตัว
สระผสม 30 ตัว

by ครูกายแสดงความคิดเห็น
English Pronunciation | The Letter 'A'
ศศิธร ชวาลไชย
ภาษาต่างประเทศ... ม.1
เปิดดู 27 ครั้ง
พยัญชนะภาษาจีน
วรวีร์ ธรรมกาโร
ภาษาต่างประเทศ... ม.1
เปิดดู 28 ครั้ง
สระในภาษาจีน
วรวีร์ ธรรมกาโร
ภาษาต่างประเทศ... ม.1
เปิดดู 43 ครั้ง
Phonetics
วาสนา หมู่หัวนา
ภาษาต่างประเทศ... ม.1
เปิดดู 26 ครั้ง
การออกเสียงภาษาอังกฤษ
วาสนา หมู่หัวนา
ภาษาต่างประเทศ... ม.1
เปิดดู 23 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team