การเรียนการสอนแบบ Active Learning Active Learning


                            การเรียนการสอนแบบ Active Learning Active Learningคือกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระท าและได้ใช้กระบวนการคิด เกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระท าลงไป (Bonwell, 1991) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้สมมติฐานพื้นฐาน 2 ประการคือ 1) การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์, และ 2) แต่ละบุคคลมีแนวทางในการ เรียนรู้ที่แตกต่างกัน (Meyers and Jones, 1993) โดยผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้(receive) ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้(co-creators) ( Fedler and Brent, 1996) Active Learning จึงเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา (Constructivism) ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้ แนะน า กระตุ้น หรืออ านวยความสะดวก ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้น โดยกระบวนการคิดขั้นสูง กล่าวคือ ผู้เรียนมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้การเรียนรู้ เป็นไปอย่างมีความหมายและน าไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สถาพร พฤฑฒิกุล, 2558) ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นดังนี้ (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2553) 1. เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา และการน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ 2. เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด 3. ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน 5. ผู้เรียนเรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการท างาน และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 6. เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิดอย่างลุ่มลึก ผู้เรียนจะเป็นผู้จัดระบบ การเรียนรู้ด้วยตนเอง 7. เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง 8. เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูลข่าวสาร หรือสารสนเทศ และหลักการความคิด รวบยอด 9. ผู้สอนจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง 10. ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรียน

การสอนแบบ Active Learning
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกระดับชั้น เปิดดู 52 ครั้ง

ช่องของ ครูกาญจนา อัลฟ์ทเบิร์ก

โรงเรียนโรงเรียน สพป.อุดรธานี เขต 1

การสอนแบบ AL เป็นสิ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแสดงความคิดเห็น
สุขสันต์วันวิทยาศาสตร์
รณชัย คำนวน
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 29 ครั้ง
บทความวิทยาศาสตร์
ดารารัตน์ หอมทรัพย์
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 39 ครั้ง
การสอนแบบ Active Learning
กาญจนา อัลฟ์ทเบิร์ก
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 52 ครั้ง
คู่มือสำหรับครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบอ
กาญจนา อัลฟ์ทเบิร์ก
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 26 ครั้ง
เพลงคอมพิวเตอร์
กาญจนา อัลฟ์ทเบิร์ก
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 39 ครั้ง
ไดนาโม
พีรพล ภูโอบ
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 29 ครั้ง
น้ำพุไม่ใช้ไฟฟ้า วิชาวิทยาศาสตร์
กัญญาณัฐ พวาศิริ
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 41 ครั้ง
ค่ายict โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล ปีการศึกษา
Sunisa Chawpracha
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 25 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team