การสร้างคลัง Play List | OBEC PLAY เพื่องานนิเทศการจัดการเรียนการสอน
นิเทศการศึกษา ทุกระดับชั้น เปิดดู 29 ครั้ง


ช่องของ ครูพรณรงค์ ทรัพย์คง

โรงเรียนโรงเรียนบ้านคลองกะพง สพป.จันทบุรี เขต 1

การสร้างคลัง Play List เป็นเครื่องมือที่จะทำให้ผู้นิเทศเข้าถึงข้อมูลการสอนได้อย่างรวดเร็วตรงประเด็นแสดงความคิดเห็น
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เร
พรณรงค์ ทรัพย์คง
... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 21 ครั้ง
การสร้างคลัง Play List | OBEC PLAY เพื่องานนิเท
พรณรงค์ ทรัพย์คง
... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 29 ครั้ง
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เร
พรณรงค์ ทรัพย์คง
... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 60 ครั้ง
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เร
พรณรงค์ ทรัพย์คง
... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 83 ครั้ง
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เร
พรณรงค์ ทรัพย์คง
... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 17 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team