การจัดการเรียนรู้เชิงรุกสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน Part4 | ดร.สุทธิ สุวรรณปาล
นิเทศการศึกษา ทุกระดับชั้น เปิดดู 60 ครั้ง


ช่องของ ครูพรณรงค์ ทรัพย์คง

โรงเรียนโรงเรียนบ้านคลองกะพง สพป.จันทบุรี เขต 1

ดร.สุทธิ สุวรรณปาล
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาแสดงความคิดเห็น
การสร้างคลัง Play List | OBEC PLAY เพื่องานนิเท
พรณรงค์ ทรัพย์คง
... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 29 ครั้ง
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เร
พรณรงค์ ทรัพย์คง
... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 17 ครั้ง
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เร
พรณรงค์ ทรัพย์คง
... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 83 ครั้ง
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เร
พรณรงค์ ทรัพย์คง
... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 60 ครั้ง
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เร
พรณรงค์ ทรัพย์คง
... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 21 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team