คำสั่งโรงเรียนบ้านดอนแก้ว

ที่  ๒ / ๒๕๖๕

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยโรงเรียนบ้านดอนแก้ว

---------------------

                        ตามที่โรงเรียนบ้านดอนแก้วได้จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยโรงเรียนบ้านดอนแก้วนั้น ตามประกาศลงวันที่ ๒๕ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๓ ของประกาศดังกล่าว โรงเรียนบ้านดอนแก้ว จึงแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยโรงเรียนบ้านดอนแก้วขึ้น โดยมีองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ ดังนี้

                        องค์ประกอบ

๑.       นางสาวจุฑาพร อนุสรณ์                    ประธานกรรมการ

                    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแก้ว 

๒.      นางสาวกาญจนา โพธินาม                    กรรมการ

                      ตำแหน่ง ครู

                 ๓. นางสาวพรนภา สีหาทิพย์                     เลขานุการ

                        ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

                       อำนาจหน้าที่

                        คณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยโรงเรียนบ้านดอนแก้ว มีหน้าที่และอำนาจตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓ แห่งประกาศโรงเรียนบ้านดอนแก้ว ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยโรงเรียนบ้านดอนแก้ว

                        ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


                                                            สั่ง ณ วันที่ ๒๕  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๕

 


 

                                                                              ( นางสาวจุฑาพร อนุสรณ์ )

                                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแก้วแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยโรงเรียนบ้านดอนแก้ว
คู่มือการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น เปิดดู 26 ครั้ง

ช่องของ ครูพรนภา สีหาทิพย์

โรงเรียนโรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป.อุดรธานี เขต 1แสดงความคิดเห็น
คู่มือการใช้ Canva เพื่อการจัดการเรียนการสอน
ดวงใจ บุญมีประเสริฐ
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 34 ครั้ง
คณิต ป.1
ณัฏฐิญา เคนทุม
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 35 ครั้ง
วิธีการสมัคร Canva for Education 2022
ดวงใจ บุญมีประเสริฐ
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 32 ครั้ง
เทคนิคใช้ Canva เบื้องต้น
ดวงใจ บุญมีประเสริฐ
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 33 ครั้ง
PDF งานประกัน
ณัฏฐิญา เคนทุม
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 34 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทาง
ธงชัย พละสาร
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 1 ครั้ง
5 Tips & Tricks Canva ที่ครูทุกควรรู้
ดวงใจ บุญมีประเสริฐ
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 30 ครั้ง
Active Learning
จิรนาถ อินแสง
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 35 ครั้ง
งานประกันคุณภาพ
ณัฏฐิญา เคนทุม
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 32 ครั้ง
เอกสารประกอบการอบรมอินโฟกราฟิก
ดวงใจ บุญมีประเสริฐ
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 49 ครั้ง
ง่ายๆ มาใช้ Playlist กันเถอะ
ณัฏฐิญา เคนทุม
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 46 ครั้ง
คู่มือการใช้Obec Content Center
วิมลรัตน์ อุ่นทานนท์
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 49 ครั้ง
กระบวนการเรียนการสอนแบบPlc
ฉวีวรรณ เข็มกลัด
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 24 ครั้ง
ทำความรู้จัก Canva For Education
ดวงใจ บุญมีประเสริฐ
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 30 ครั้ง
ACTIVE LEARNING หมายถึงอะไร
วิมลรัตน์ อุ่นทานนท์
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 60 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยโรงเรียนบ้านด
พรนภา สีหาทิพย์
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 26 ครั้ง
สร้าง Animation ด้วย Canva
ดวงใจ บุญมีประเสริฐ
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 48 ครั้ง
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learnning
วิมลรัตน์ อุ่นทานนท์
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 35 ครั้ง
คู่มือการใช้ Canva
วิมลรัตน์ อุ่นทานนท์
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 70 ครั้ง
มือใหม่หัดใช้ canva for ipad
ดวงใจ บุญมีประเสริฐ
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 40 ครั้ง
การออกแบบอินโฟกราฟิก by canva
ดวงใจ บุญมีประเสริฐ
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 35 ครั้ง
คู่มือการ Upload วีดีโอลง Youtube
กล้ารบ เกษมรัตน์
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 32 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team