แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เวลาเวลาเรียน 16 ชั่วโมง

เรื่อง การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที เวลาเรียน 1 ชั่วโมง

สอนวันที่....... เดือน.......................... พ.ศ. ......... ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

................................................................................................................................................................

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ค 2.1 : เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัดและนำไปใช้


ตัวชี้วัด

ค 2.1 ป.3/2 :แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา และระยะเวลา


สาระสำคัญ

นาฬิกาเป็นเครื่องมือที่ใช้บอกเวลาเราบอกเวลาเป็นนาฬิกา และนาที


จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. บอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีได้ (K)

 2. เขียนแสดงเข็มของนาฬิกาตามเวลาที่กำหนดได้ (P)

 3. นำความรู้เกี่ยวกับการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีไปใช้ในชีวิตจริงได้ (A)


สาระการเรียนรู้

การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที


ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

1.ความสามารถในการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

2.ความสามารถในการเชื่อมโยง


คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.มีวินัย

2.ใฝ่เรียนรู้

3.มุ่งมั่นในการทำงาน


กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

 1. ครูทบทวนความรู้เดิมโดยวิธีการซักถามสนทนาเกี่ยวกับการบอกเวลาเป็นนาฬิกาที่เรียนผ่านมาแล้ว

 2. ครูนำนาฬิกาจำลองมาให้นักเรียนดูการเคลื่อนที่ของเวลา โดยให้นักเรียนหัดอ่านเวลาเป็นนาฬิกา

ขั้นสอน

 1. ครูนำนาฬิกาจำลองชนิดที่มี 2 เข็ม (เข็มสั้นและเข็มยาว) และแบบมี 3 เข็ม (เข็มสั้น เข็มยาว 2 เข็ม ซึ่งใช้บอกเวลาเป็นนาที และวินาที) ให้นักเรียนสังเกตว่ามีอะไรที่แตกต่างกัน และใช้ประโยชน์อย่างไร

 2. ครูนำนาฬิกาของจริงแบบมีเข็มและแบบตัวเลขมาให้นักเรียนดูแล้วอภิปรายความแตกต่างของนาฬิกาแต่ละชนิด

 3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายรายละเอียดบนหน้าปัดนาฬิกา ดังนี้ "นาฬิกามีขีดแบ่งออกเป็นช่องใหญ่ 12 ช่องเท่า ๆ กัน มีตัวเลข ตั้งแต่ 1 – 12 กำกับอยู่แต่ละขีดใน 1 ช่องใหญ่ แต่ละช่องใหญ่แบ่งออกเป็น 5 ช่องเล็ก ๆ เท่า ๆ กัน บนหน้าปัดมีเข็มสั้นและเข็มยาว เข็มสั้นบอกเวลาเป็นชั่วโมง บอกเวลาตามตัวเลขที่เข็มสั้นไปถึงและชี้ผ่าน เข็มยาวบอกเวลาเป็นนาที บอกเวลาตามจำนวนช่องเล็ก ๆ ที่เข็มยาวเดินผ่าน โดยเริ่มนับหนึ่งหลังจากเข็มยาวเดินผ่านเลข 12”

 4. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า การเดินของเข็มนาฬิกาแต่ละชนิดเริ่มนับเวลา เข็มยาวเดินผ่านเลข 12 และผ่านช่องแรก ชี้ที่ขีดแรกหลังเลข 12 จะนับหนึ่งนาที และเมื่อเดิน 12 ช่องใหญ่ ซึ่งมีช่องเล็ก 60 ช่องหรือ 1 รอบนาฬิกา เป็นเวลา 60 นาที เข็มสั้นจะเดิน 1 ช่องใหญ่ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ฉะนั้น เข็มยาวเดิน 12 ช่องใหญ่หรือ 1 รอบนาฬิกา เข็มสั้นจะเดินได้ 1 ช่องใหญ่ เพราะฉะนั้น 1 ชั่วโมงเท่ากับ 60 นาที

 5. ครูนำเสนอการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีเวลาช่วงกลางวัน โดยใช้นาฬิกาจำลองประกอบ เช่น


6 นาฬิกา 5 นาที

11 นาฬิกา 35 นาที


 1. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1 การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที เมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรมในใบงานที่ 1

ขั้นสรุป

 1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ นาฬิกาเป็นเครื่องมือที่ใช้บอกเวลา เข็มสั้นบอกเวลาเป็นชั่วโมง เข็มยาวบอกเวลาเป็นนาที


สื่อการเรียนรู้

 1. นาฬิกาจำลอง

 2. นาฬิกาของจริงแบบมีเข็มและแบบตัวเลข

 3. ใบงานที่ 1 การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที

การวัดผลและประเมินผล


สิ่งที่ต้องการวัด

วิธีวัด

เครื่องมือวัด

เกณฑ์การประเมิน

1. ด้านความรู้

ทำกิจกรรมจากใบงานที่ 1

ใบงานที่ 1

70% ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. ด้านทักษะกระบวนการ

 

สังเกตพฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการ

แบบสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการ

นักเรียนได้คะแนนระดับคุณภาพดีขึ้นไป

3. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์

สังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์

แบบสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์

นักเรียนได้คะแนนระดับคุณภาพดีขึ้นไป


ใบงานเรื่อง  การอ่านเวลา

คำชี้แจง อ่านเวลาช่วงกลางวัน และเติมคำตอบ


1.


2.

นาฬิกา นาที

นาฬิกา นาที

3.


4.

นาฬิกา นาที

นาฬิกา นาที

3.


4.

นาฬิกา นาที

นาฬิกา นาที


แผนการสอนเรื่องเวลา
คณิตศาสตร์ ป.3 เปิดดู 30 ครั้ง

ช่องของ ครูวรรณวิสาข์ อารามพระ

โรงเรียนโรงเรียนบ้านถิ่นสุขาวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
รายวิชาคณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เวลา
เรื่อง การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีแสดงความคิดเห็น
ใบงานเศษส่วน
พรนภา สีหาทิพย์
คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 30 ครั้ง
การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน
พัชยา เอี่ยมแจ้งพันธุ์
คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 34 ครั้ง
การอ่านเศษส่วน
ฐานิตา อึ้งตระกูล
คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 32 ครั้ง
การแก้โจทย์ปัญหา
วรรณวิสาข์ อารามพระ
คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 25 ครั้ง
การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วน (ตัวส่วนเท่า
พิเชาวน์ องค์อนุรักษ์
คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 54 ครั้ง
การคูณจำนวน1หลักกับจำนวน3หลัก คณิตศาสตร์
พรพรรณ กองไชยสงค์
คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 47 ครั้ง
รูปเลขาคณิต
เบญจาริณี เรณะสุระ
คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 58 ครั้ง
การอ่านและเขียนเศษส่วน
พัชยา เอี่ยมแจ้งพันธุ์
คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 33 ครั้ง
บทเรียนออนไลน์ การอ่านและเขียนเศษส่วน ป.3
พรนภา สีหาทิพย์
คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 41 ครั้ง
นาฬิกาและการบอกเวลา - สื่อการเรียนการสอน คณิตศา
Janejira Kanachan
คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 42 ครั้ง
เศษส่วน ป.3
นภาพร เทศประสิทธิ์
คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 45 ครั้ง
เศษส่วน วิชาคณิตศาสตร์
สิริรัตน์ ตะราษี
คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 52 ครั้ง
เวลา
วรรณวิสาข์ อารามพระ
คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 28 ครั้ง
ใบงานวิชาคณิตศาสตร์
ณปภา คามะเชียงพิณ
คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 26 ครั้ง
แบบรูปของความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท
ศิรินภา พงษ์พันธ์
คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 52 ครั้ง
แผนการสอนเรื่องเวลา
วรรณวิสาข์ อารามพระ
คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 30 ครั้ง
การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วน (ตัวส่วนเท่า
วชิรา ปัญญาแสง
คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 55 ครั้ง
การตั้งคูณ ป.3
พัชรินทร์ คงทน
คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 60 ครั้ง
ข้อสอบ NT คณิตศาสตร์ 2564
ลำพูน กวยเงิน
คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 36 ครั้ง
คณิตศาสตร์ การอ่านเวลา
พรพรรณ กองไชยสงค์
คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 27 ครั้ง
การจัดกิจกรรมเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญห
กานติมา บุญเพ็ง
คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 51 ครั้ง
การอ่านและการเขียนเศษส่วน ชั้น ป.3
วชิรา ปัญญาแสง
คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 48 ครั้ง
1.ติวNT
สุฎารัตน์ จันทะนาม
คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 2 ครั้ง
เวลา
เบญจาริณี เรณะสุระ
คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 36 ครั้ง
เวลา
วรรณวิสาข์ อารามพระ
คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 37 ครั้ง
นาฬิกา
อัคคเดช หันประดิษฐ์
คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 35 ครั้ง
การคูณจำนวนไม่เกิน 100,000
พรรณนรา ทิพย์จรูญ
คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 33 ครั้ง
รูปเรขาคณิต สองมิติ
ฐิตินันท์ พนมภูมิ
คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 54 ครั้ง
เวลา
ศิรินภา พงษ์พันธ์
คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 30 ครั้ง
เตรียมสอบNT
สุฎารัตน์ จันทะนาม
คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 1 ครั้ง
สี่เหลี่ยม ป.5
พรรณนรา ทิพย์จรูญ
คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 31 ครั้ง
การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาหาการบวกและการลบ
พัชยา เอี่ยมแจ้งพันธุ์
คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 32 ครั้ง
การหาค่าตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การลบ
วิไลวรรณ ุสุระวนิชกุล
คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 25 ครั้ง
แบบฝึกทักษะเรื่องการอ่านและการเขียนเศษส่วน ป.3
วชิรา ปัญญาแสง
คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 34 ครั้ง
เศษส่วน ป.3
ภวิกา เจริญศิริธาดา
คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 25 ครั้ง
บทเรียนออนไลน์ เศษส่วน ป.3
พรนภา สีหาทิพย์
คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 31 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team