ใบความรู้

เรื่อง  Irregualar Verb  = กริยา 3 ช่อง

 

Become  (บิคัม)

Became (บิเคม)

Become (บิคัม)

กลายเป็น

Begin (บิกิน)

Began (บิแกน)

Begun (บิกัน)

เริ่มต้น

Bring (บริง)

Brought (บร๊อท)

Brought (บร๊อท)

นำมา,เอามา

Burst (เบิร์สท)

Burst (เบิร์สท)

Burst (เบิร์สท)

ระเบิด

Catch (แค๊ช)

Caught (ค๊อท)

Caught (ค๊อท)

จับ,ได้รับ

Choose (ชู๊ส)

Chose (โช๊ส)

Chosen (โช๊ ซึน)

เลือก

Draw (ดรอว์)

Drew (ดรูว์)

Drawn (ดรอน)

ลาก,วาด,เขียน

Drink (ดริงค์)

Drank (แดรงค์)

Drunk (ดรังค์)

ดื่ม

Drive (ไดร๊ฟว์)

Drove (โดร๊ฟ)

Driven (ดริ๊ วึน)

ขับ(รถ)

Forbid (ฟอ บิด)

Forbade (ฟอ เบด)

Forbidden (ฟอ บิด ดึน)

ห้าม,ไม่อนุญาต

Forget (ฟอ เก๊ท)

Forgot (ฟอ ก๊อท)

Forgotten (ฟอ ก๊อท ทึน)

ลืม

Freeze (ฟรี๊ซ)

Froze (โฟร๊ซ)

Frozen (โฟร๊ ซึน)

เย็นจนแข็ง

Grind (กรายด์)

Ground (กราวด์)

Ground (กราวด์)

บด,ลับ

Grow (โกรว์)

Grew (กรู)

Grown (กรอน)

เติบโตขึ้น

Have (แฮฟ)

Had (แฮด)

Had (แฮด)

มี

Know (โน)

Knew (นิว)

Known (โนน)

รู้

Lay (เลย์)

Laid (เลด)

Laid (เลด)

วาง,ออกไข่

Lead (ลี๊ด)

Led (เลด)

Led (เลด)

นำ,พา

Leave (ลี๊ฟว์)

Left (เล๊ฟท์)

Left (เล๊ฟท์)

ละทิ้ง,จากไป

Lend (เล็น)

Lent (เล๊นท์)

Lent (เล๊นท์)

ให้ยืม

Lie (ลาย)

Lay (เลย์)

Lain (เลน)

นอน

Light (ไล๊ท์)

Lit (ลิ๊ท)

Lit (ลิ๊ท)

จุดไฟ

Make (เมค)

Made (เมด)

Made (เมด)

ทำ

mistake

mistook

mistaken

ทำผิด

ride


คำกริยา 3 ช่อง Irregular Verbs
ภาษาต่างประเทศ ทุกระดับชั้น เปิดดู 53 ครั้ง

โรงเรียนโรงเรียน สพป.อุดรธานี เขต 1

คำกริยาสามช่องมีความสำคัญในการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเป็นอย่างยิ่งแสดงความคิดเห็น
Arts, Clips, Midias, Songs, Singings For Teachi
อณาวิล สุไชยชิต
ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 46 ครั้ง
แบบฝึกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เสาวภา สมศรี
ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 42 ครั้ง
19 Years Pics of English Learning & Teachin
อณาวิล สุไชยชิต
ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 40 ครั้ง
บทเรียน เพลง one-ten สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
พัณณ์ชิตา เทพนคร
ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 24 ครั้ง
มุมภาษาอังกฤษ
อณาวิล สุไชยชิต
ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 32 ครั้ง
วิดีโอ Greetings and Personal Information
ปุญชรัสมิ์ อินแสง
ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 32 ครั้ง
Hello English Songs (Teaching English Greetings
ปุญชรัสมิ์ อินแสง
ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 32 ครั้ง
6 minute english
กิติพรรณ ธุระพระ
ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 32 ครั้ง
รวมแบบทดสอบ The Test
อณาวิล สุไชยชิต
ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 27 ครั้ง
English Camp @ Chor-Phor-Ror
อณาวิล สุไชยชิต
ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 39 ครั้ง
Why reading is good for you?
ลลิตา ชัยภิบาล
ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 30 ครั้ง
If You're Happy and You Know it ( Clap You
พัชริดา อิสาคง
ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 24 ครั้ง
แบบฝึกเรื่อง pronoun
ปุญชรัสมิ์ อินแสง
ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 27 ครั้ง
คำกริยา 3 ช่อง Irregular Verbs
อณาวิล สุไชยชิต
ภาษาต่างประเทศ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 53 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team