การบวกและการลบจำนวนนับไม่เกิน 100,000
คณิตศาสตร์ ป.3 เปิดดู 32 ครั้ง

ช่องของ ครูศศิภรณ์ สุวรรณรัตน์

โรงเรียนโรงเรียนวัดบ้านแขม สพป.ลำปาง เขต 1

มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ค 1.1 : เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และการนำไปใช้ ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.3/5 : หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนไม่เกิน 100,000 และ 0 สาระสำคัญ การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 ที่ไม่มีการทด ให้บวกจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันเข้าด้วยกัน โดยเริ่มบวกจากหลักหน่วยก่อน จุดประสงค์การเรียนรู้ หาผลบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 ไม่มีทดได้ (K) เขียนแสดงวิธีการหาผลบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 ไม่มีทดได้ถูกต้อง (P) นำความรู้เกี่ยวกับการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 ไม่มีทดไปใช้แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ (A) สาระการเรียนรู้ การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 ไม่มีทด ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 1. ความสามารถในการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 2. ความสามารถในการเชื่อมโยงแสดงความคิดเห็น
การบวกและการลบจำนวนนับไม่เกิน 100,000
ศศิภรณ์ สุวรรณรัตน์
คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 32 ครั้ง
คณิตศาสตร์ ป.3
อัศวนนท์ เสาร์มะณี
คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 41 ครั้ง
หน่วยที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000
ศศิภรณ์ สุวรรณรัตน์
คณิตศาสตร์... ป.3
เปิดดู 24 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team