ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ภาษาต่างประเทศ ป.2 เปิดดู 27 ครั้ง


ช่องของ ครูมานิดา ซ้ายสุพรรณ

โรงเรียนโรงเรียนบ้านดงใหญ่ สพป.อุดรธานี เขต 1

สาระสำคัญ
เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนต่างๆ และจำนวน 11-20 รวมถึงโครงสร้างประโยคคำถาม What have you got? และคำตอบ I’ve got ……………. และคำถาม-คำตอบ ที่ถามถึงจำนวนของสิ่งของ คือ How many …..(plural nouns)…. are there? There is/are ……(number)…… noun. ซึ่งเป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆ เช่น วิชาคณิตศาสตร์แสดงความคิดเห็น
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งของภายในบ้าน Th
ธนัญญา คงเดช
ภาษาต่างประเทศ... ป.2
เปิดดู 29 ครั้ง
My body
นวพร อุดมกัน
ภาษาต่างประเทศ... ป.2
เปิดดู 47 ครั้ง
Where's the Teddy Bear?
สุพัตรา ฮาดนิล
ภาษาต่างประเทศ... ป.2
เปิดดู 39 ครั้ง
ภาษาอังกฤษป.2
อุทยาน กสิเจริญ
ภาษาต่างประเทศ... ป.2
เปิดดู 47 ครั้ง
บทเรียนออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 เรื่อง Let�
เกริกเกียรติ ศรีบุญเรือง
ภาษาต่างประเทศ... ป.2
เปิดดู 39 ครั้ง
การใช้ a, an
ศิธิร์อร สุภัทราพิสุทธิ์
ภาษาต่างประเทศ... ป.2
เปิดดู 27 ครั้ง
สิ่งของในห้องเรียน (Things in the house)
ธนัญญา คงเดช
ภาษาต่างประเทศ... ป.2
เปิดดู 31 ครั้ง
Greeting การทักทาย
ศิธิร์อร สุภัทราพิสุทธิ์
ภาษาต่างประเทศ... ป.2
เปิดดู 31 ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง Greeting การทักทาย
ศิธิร์อร สุภัทราพิสุทธิ์
ภาษาต่างประเทศ... ป.2
เปิดดู 38 ครั้ง
ภาษาอังกฤษ
เสาวภา สมศรี
ภาษาต่างประเทศ... ป.2
เปิดดู 31 ครั้ง
คำบุพบทบอกสถานที่ (Preposition of Place)
ธนัญญา คงเดช
ภาษาต่างประเทศ... ป.2
เปิดดู 26 ครั้ง
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
มานิดา ซ้ายสุพรรณ
ภาษาต่างประเทศ... ป.2
เปิดดู 27 ครั้ง
Food and Drinks
นัทธ์รพี มาลาศรี
ภาษาต่างประเทศ... ป.2
เปิดดู 30 ครั้ง
K ค ควาย Y ย ยักษ์
เกริกเกียรติ ศรีบุญเรือง
ภาษาต่างประเทศ... ป.2
เปิดดู 30 ครั้ง
ใบความรู้ เรื่อง Articles
วนิดา เปรมปรีดิ์
ภาษาต่างประเทศ... ป.2
เปิดดู 35 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team