แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1 รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 14101

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว หน่วยย่อยที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิต

แผนการจัดกำรเรียนรู้ที่ 12 เรื่องการจำแนกพืชดอก (3) เวลา 1 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด

สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม

การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพวิวัฒนาการ

ของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด ป.4/2 จำแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอกโดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูล

ที่รวบรวมได้

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

2.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- อธิบายการจาแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่ม

2.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)

-

2.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- ซื่อสัตย์สุจริต

- มีวินัย

- มุ่งมั่นในการทางาน

3. สาระสำคัญ

สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกัน เมื่อจำแนกสิ่งมีชีวิต โดยใช้การ

เคลื่อนที่และการสร้างอาหารเป็นเกณฑ์ จะจำแนกสิ่งมีชีวิตได้เป็นกลุ่มสัตว์ กลุ่มพืช และกลุ่มที่ไม่ใช่พืช

ไม่ใช่สัตว์ ในการจำแนกสัตว์ถ้าใช้เกณฑ์การมีกระดูกสันหลัง จะจำแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสัตว์ที่มีกระดูก

สันหลังและกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังสามารถจำแนกได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มสัตว์ปีก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม และ

ในการจำแนกพืช ถ้าใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ จะจำแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพืชมีดอกและกลุ่มพืชไม่มีดอก

4. สาระการเรียนรู้

ความรู้

สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกัน เช่น การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต

การหายใจ และลักษณะบางอย่างแตกต่างกัน จึงสามารถใช้ลักษณะเหล่านี้มาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกได้

เมื่อจำแนกสิ่งมีชีวิต โดยใช้การเคลื่อนที่และการสร้างอาหารเป็นเกณฑ์ จะจำแนกสิ่งมีชีวิตได้เป็นกลุ่มสัตว์

กลุ่มพืช และกลุ่มที่ไม่ใช่พืช ไม่ใช่สัตว์ ในการจำแนกสัตว์ถ้าใช้เกณฑ์การมีกระดูกสันหลัง จะจำแนกได้เป็น

2 กลุ่ม คือ กลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังสามารถ

จาแนกได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มสัตว์ปีก และ

กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ซึ่งสัตว์ในแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน จึงสามารถใช้ลักษณะเหล่านี้

นามาเป็นเกณฑ์ในการจำแนก และในการจำแนกพืช ถ้าใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ จะจำแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มพืชมีดอกและกลุ่มพืชไม่มีดอก

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

-

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด

- นำความรู้มาตอบคำถามเกี่ยวกับการจาแนกสิ่งมีชีวิต

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

6.1 ซื่อสัตย์สุจริต

6.2 มีวินัย

6.3 มุ่งมั่นในการทางาน

7. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน (5 นำที)

1. ครูทบทวนการจำแนกพืชโดยให้นักเรียนสังเกตรูปจากใบงาน 02 แบบฝึกหัดเรื่องการจำแนกพืช

แล้วใช้คำถามดังต่อไปนี้

1.1 พืชในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 แตกต่างกันอย่างไร (พืชในกลุ่มที่ 1 ไม่มีดอก ส่วนพืชในกลุ่มที่

2 มีดอก)

1.2 จากการจำแนกพืชกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ออกจากกัน นักเรียนคิดว่าใช้อะไรเป็นเกณฑ์

ในการจาแนก (ใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์)

ขั้นสอน (45 นำที)

2. นักเรียนทำใบงาน 02 แบบฝึกหัดเรื่องการจำแนกพืช หน้า 36

3. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับการจำแนกสิ่งมีชีวิต การจำแนกสัตว์ และการจำแนกพืช โดยใช้

ผังความคิด และร่วมกันอภิปรายโดยใช้คาถามดังนี้

3.1 เราใช้เกณฑ์อะไรในการจำแนกสิ่งมีชีวิต และจำแนกได้กี่กลุ่ม อะไรบ้าง (ใช้การสร้างอาหาร

และการเคลื่อนที่เป็นเกณฑ์ จะจำแนกได้ 3 กลุ่มคือ กลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืช

ไม่ใช่สัตว์)

3.2 เราใช้เกณฑ์อะไรในการจำแนกสัตว์ และจำแนกได้กี่กลุ่ม อะไรบ้าง (ใช้การมีกระดูกสันหลัง

เป็นเกณฑ์จะจำแนกได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังและกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูก

สันหลัง)

3.3 เราใช้เกณฑ์อะไรในการจำแนกกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลัง จำแนกได้กี่กลุ่ม อะไรบ้าง

(ใช้ลักษณะเฉพาะเป็นเกณฑ์ จำแนกได้ 5 กลุ่มได้แก่ กลุ่มปลา กลุ่มสัตว์ปีก

กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม)

3.4 เราใช้เกณฑ์อะไรในการจำแนกพืช และจำแนกได้กี่กลุ่ม อะไรบ้าง (ใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์

จะจำแนกได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพืชมีดอกและกลุ่มพืชไม่มีดอก)

ขั้นสรุป (10 นำที)

4. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสรุปแนวคิดหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้เกี่ยวกับการจำแนกสิ่งมีชีวิต

ออกเป็นกลุ่ม

5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มอีกครั้งว่า สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด

ซึ่งแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกัน เช่น การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต การหายใจ และ

ลักษณะบางอย่างแตกต่างกัน เมื่อจำแนกสิ่งมีชีวิต โดยใช้การเคลื่อนที่และการสร้างอาหารเป็น

เกณฑ์ จะจำแนกสิ่งมีชีวิตได้เป็นกลุ่มสัตว์ กลุ่มพืช และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์ ในการจำแนกสัตว์

ถ้าใช้เกณฑ์การมีกระดูกสันหลัง จะจำแนกได้เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลัง และสัตว์ไม่มี

กระดูกสันหลัง โดยกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังสามารถจำแนกได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปลา

กลุ่มสัตว์ปีก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มสัตว์สะเทินน้าสะเทินบกและกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม และ

ในการจำแนกพืช หากใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ จะจำแนกได้เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มพืชมีดอกและกลุ่ม

พืชไม่มีดอก

8. สื่อ/แหล่งเรียนรู้

8.1 ใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่องการจำแนกพืช หน้า 36

9. ชิ้นงาน/ภาระงาน

9.1 การทำใบงาน 02 แบบฝึกหัด เรื่องการจำแนกพืช หน้า 36

9.2 การทำแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

10. การวัดและประเมินผล

10.1 ประเมินความรู้เรื่องการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตด้วยการตอบคำถามในใบงาน (K)

10.2 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
บทความ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4 เปิดดู 48 ครั้ง

ช่องของ ครูวิภาพักตร์ อินทรักษา

โรงเรียนโรงเรียนบ้านคอนเลียบ สพป.อุดรธานี เขต 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1 รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 14101

อ้างอิงจากแผนการจัดการเรียนรู้ DLTVแสดงความคิดเห็น
การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ @KruNatee โรงเรียนบ้านขมิ
นที ปัชชาเขียว
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 80 ครั้ง
วิทยาศาสตร์หรรษาออนไลน์ ป.4 เรื่องส่วนประกอบของ
ประยงค์ กลิ่นหอมอ่อน
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 35 ครั้ง
การเขียนโปรแกรมScratch
อิสราวรรณ ปราบพาล
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 31 ครั้ง
มวลและน้ำหนัก
ลฎาภา พรมพิมพ์
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 41 ครั้ง
ความรู้เรื่อง สัตว์มีกระดูกสันหลัง
หทัย สมมี
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 33 ครั้ง
วิทยาศาสตร์ ป.4
ประยงค์ กลิ่นหอมอ่อน
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 36 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ ป.4 | Scratch การสร้างตัวละคร ฉาก
ณัฐฐิรา กิ่งมิ่งแฮ
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 34 ครั้ง
แบบทดสอบเรื่องการจำแนกสัตว์ ชั้นประถมศึกษาปีที่
ลฎาภา พรมพิมพ์
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 38 ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้การใช้โปรแกรม Scratch
อนงค์ศรี สมบัติมี
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 44 ครั้ง
การเขียนโปรแกรม scratch
Sunisa Chawpracha
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 38 ครั้ง
มวลและน้ำหนัก
วีรภัทร สารพัฒน์
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 30 ครั้ง
สิ่งมีชีวิต ป.4
ดารารัตน์ หอมทรัพย์
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 30 ครั้ง
เพลงต้นไม้
ดารารัตน์ หอมทรัพย์
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 32 ครั้ง
drive
เนตรนภิส ตันเทอดทิตย์
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 49 ครั้ง
บทความ
วิภาวดี อ่วมงามทรัพย์
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 32 ครั้ง
หน้าที่และส่วนประกอบของดอก
ลฎาภา พรมพิมพ์
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 39 ครั้ง
Hardware คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ทวีศักดิ์ ธาตุชัย
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 72 ครั้ง
สารคดี 15 นาทีรอบโลกตอน ระบบสุริยะ ป.4
ณัฐพร เหมุทัย
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 49 ครั้ง
การนำไฟฟ้าของวัสดุ
คมสันต์ สุขไมตรี
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 50 ครั้ง
วัสดุ วิทยาศาสตร์ ป.4
เทียรงาม สารบุญ
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 34 ครั้ง
ระบบคอมพิวเตอร์
คมศักดิ์ แสนศรี
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 30 ครั้ง
อัลกอริทึม (เทคโนโลยี ป 4 บทที่ 1)
วิภาวดี อ่วมงามทรัพย์
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 35 ครั้ง
วิทยาศาสตร์หรรษาออนไลน์ ป.4 เรื่องส่วนประกอบของ
เทียรงาม สารบุญ
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 44 ครั้ง
ความแข็งของวัสดุ
บัญชา ชวาลไชย
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 32 ครั้ง
อัลกอริทึม
คมสัน เอียการนา
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 32 ครั้ง
การจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลัง ชั้นประถมศึกษาปีที
หทัย สมมี
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 41 ครั้ง
การสร้างอาหารและหน้าที่พิเศษของใบ วิทยาศาสตร์ ป
ประยงค์ กลิ่นหอมอ่อน
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 31 ครั้ง
สื่อการสอน อัลกอริทึม (Algorithm)
วิภาวดี อ่วมงามทรัพย์
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 21 ครั้ง
สารคดี 15 นาทีรอบโลกตอน ระบบสุริยะ ป.4 วิทยาศา
ธิศวรรณ สุธน
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 38 ครั้ง
ใบความรู้ ใบ ชั้นป.4
เทียรงาม สารบุญ
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 44 ครั้ง
การจำแนกพืช
วิภาพักตร์ อินทรักษา
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 39 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ ป.4 เรื่องรู้จักอัลกอริทึม
คมสัน เอียการนา
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 36 ครั้ง
การจำแนกพืช
วิภาพักตร์ อินทรักษา
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 29 ครั้ง
โครงสร้างและส่วนประกอบของพืช วิชาวิทยาศาสตร์
เทียรงาม สารบุญ
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 39 ครั้ง
แบบทดสอบวิทยาการคำนวณ 5 ข้อ
คมสัน เอียการนา
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 32 ครั้ง
สื่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ
อนงค์ศรี สมบัติมี
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 30 ครั้ง
บทความ
วิภาพักตร์ อินทรักษา
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 48 ครั้ง
2.ใบงานวิทยาการคำนวณ
วิภาวดี อ่วมงามทรัพย์
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 38 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ
วิภาวดี อ่วมงามทรัพย์
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 41 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team