จันทิรา แก้วบุตรา


นี่คือช่องของฉันประเภทผู้ใช้งาน ครู
โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต 1


Phonice ภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ อ.3

อักษรกลาง

ภาษาไทย ป.1