โรงเรียนวัดบ้านแขม สพป.ลำปาง เขต 1 (จำนวนสมาชิก 14 คน)


จันจิรา สยอง

วัดบ้านแขม

สพป.ลำปาง เขต 1

ชนัญชิดา สีตะวัน อุ่นเรือน

วัดบ้านแขม

สพป.ลำปาง เขต 1

ชนัญชิดา สีตะวัน อุ่นเรือน

วัดบ้านแขม

สพป.ลำปาง เขต 1

ฐิตารีย์ กุลวงศ์คเณศ

วัดบ้านแขม

สพป.ลำปาง เขต 1

ธรรมนูญ เสาร์แก้ว

วัดบ้านแขม

สพป.ลำปาง เขต 1

ธีมาพร เปี่ยมสุข

วัดบ้านแขม

สพป.ลำปาง เขต 1

ปรมาพร วงศ์วัง

วัดบ้านแขม

สพป.ลำปาง เขต 1

ปัทมา ยะหนัก

วัดบ้านแขม

สพป.ลำปาง เขต 1

วัลภาภรณ์ เกษณา

วัดบ้านแขม

สพป.ลำปาง เขต 1

ศศิภรณ์ สุวรรณรัตน์

วัดบ้านแขม

สพป.ลำปาง เขต 1

สุกัญญา เมืองตั้ง

วัดบ้านแขม

สพป.ลำปาง เขต 1

อภิเษก ปั๋นดี

วัดบ้านแขม

สพป.ลำปาง เขต 1

เจนจิรา จิระโพธิ์

วัดบ้านแขม

สพป.ลำปาง เขต 1

เจษฎา ชุมกาแสง

วัดบ้านแขม

สพป.ลำปาง เขต 1