ธารฤทัย ทองมี


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 1


พระพุทธศาสนากับการดำเนินชีวิต - สื่อการเรียนการสอน สังคม ป.3

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

การดู 40 ครั้ง

พุทธสาวก สามเณรสังกิจจะ - สื่อการเรียนการสอน สังคม ป.3

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

การดู 39 ครั้ง

การเสียกรุงศรีอยุธยา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

การดู 37 ครั้ง