แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริม การอ่านและการเขียนภาษาไทย คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
ภาษาไทย ป.1 เปิดดู 41 ครั้ง

พรณรงค์ ทรัพย์คง channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส(บุญประชานุกูล) สพป.จันทบุรี เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านและการเขียนของนักเรียนที่ประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งส่งผลให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาทั่วประเทศต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่และสถานการณ์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นสำคัญ แม้ว่าจะมีการวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี แต่ในทางปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนที่มีพื้นฐานประสบการณ์การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ย่อมทำให้ผู้เรียนส่วนหนึ่งต้องประสบกับปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (LEARNING LOSS ซึ่งจะต้องได้รับการดูแลและเติมเต็มให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้เป็นรายบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านการอ่าน และการเขียนภาษาไทยของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเรื่อง พยัญชนะและสระในภาษาไทย คำผันวรรณยุกต์ คำที่มีสระ ลดรูปและเปลี่ยนรูป
คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา และไม่ตรงตามมาตรา คำควบกล้ำ คำที่มีอักษรนำและคำที่มีตัวการันต์

-------------------------------------------

“สพฐ. ติดอาวุธความรู้ให้เด็กไทยทุกคนอ่านออกเขียนได้”
ได้จัดทำแบบวินิจฉัยการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งชุดแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 57 เรื่อง รวม 9 เล่ม

ฝาก ผอ.เขตพื้นที่ ส่งให้ถึงมือคุณครู เพื่อแก้ปัญหา Learning Loss ให้กับนักเรียนของเราแสดงความคิดเห็น

กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสระเอา
ชรินรัตน์ พละสาร
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 22 ครั้ง
บทความ
กัญญารัตน์ บุตดีหัต
ภาษาไทย... (ป.2)
การดู 19 ครั้ง
ประโยคสื่อสาร วิชาภาษาไทย
ชนกนันท์ ภูสนาม
ภาษาไทย... (ป.4)
การดู 32 ครั้ง
การแต่งคำประพันธ์
กรแก้ว นาคเจริญ
ภาษาไทย... (ป.6)
การดู 43 ครั้ง
หนังสือเรียน
สุดใจ รัตนมงคล
ภาษาไทย... (ป.3)
การดู 21 ครั้ง
แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริม การอ่านและการเขียนภาษา
พรณรงค์ ทรัพย์คง
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 45 ครั้ง
บทความ
ยุวดี ทุมมนตรี
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 27 ครั้ง
คำไวพจน์
มะลิวัลย์ มะรี
ภาษาไทย... (ป.6)
การดู 14 ครั้ง
แบบทดสอบ
จารุวรรณ แจ่มเสียง
ภาษาไทย... (ม.1)
การดู 22 ครั้ง
มาตราตัวสะกด
วิลาสินี ขอดเมชัย
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 28 ครั้ง
คำประสม
ธนัชพงศ์ ศิระลักขณาวิชญ์
ภาษาไทย... (ม.2)
การดู 16 ครั้ง
คำนาม ป.6
ลุนนี พละสาร
ภาษาไทย... (ป.6)
การดู 29 ครั้ง
คำควบกล้ำ ร ล ว
ชนัญชิดา สีตะวัน อุ่นเรือน
ภาษาไทย... (ป.3)
การดู 39 ครั้ง
ใบความรู้เรื่อง มาตราตัวสะกด
วชิรา ปัญญาแสง
ภาษาไทย... (ป.3)
การดู 39 ครั้ง
ใบความรู้เรื่อง พยัญชนะไทย
ทำเพียร ชุมพล
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 35 ครั้ง