แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริม การอ่านและการเขียนภาษาไทย คำที่มีสระลดรูปและเปลี่ยนรูป
ภาษาไทย ป.1 เปิดดู 38 ครั้ง

พรณรงค์ ทรัพย์คง channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส(บุญประชานุกูล) สพป.จันทบุรี เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านและการเขียนของนักเรียนที่ประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งส่งผลให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาทั่วประเทศต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่และสถานการณ์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นสำคัญ แม้ว่าจะมีการวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี แต่ในทางปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนที่มีพื้นฐานประสบการณ์การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ย่อมทำให้ผู้เรียนส่วนหนึ่งต้องประสบกับปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss ซึ่งจะต้องได้รับการดูแลและเติมเต็มให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้เป็นรายบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านการอ่าน และการเขียนภาษาไทยของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเรื่อง พยัญชนะและสระในภาษาไทย คำผันวรรณยุกต์ คำที่มีสระ ลดรูปและเปลี่ยนรูป
คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา และไม่ตรงตามมาตรา คำควบกล้ำ คำที่มีอักษรนำและคำที่มีตัวการันต์แสดงความคิดเห็น

ลักษณนาม
ทิพย์สุคนธ์ แสนขอนยาง
ภาษาไทย... (ม.1)
การดู 27 ครั้ง
ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย
ทิพย์สุคนธ์ แสนขอนยาง
ภาษาไทย... (ม.3)
การดู 28 ครั้ง
ภาษาอีสาน ภาษาอิฉัน EP.6
ธัญญาศิริ สิทธิราช
ภาษาไทย... (ทุกระดับชั้น)
การดู 28 ครั้ง
สำนวนสุภาาษิตคำพังเพย
นางสุภาภรณ์ มุมอภัย
ภาษาไทย... (ม.1)
การดู 24 ครั้ง
บทที่ ๑ ใบโบก ใบบัว (ทดลอง)
ปรมาพร วงศ์วัง
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 35 ครั้ง
ภาษาอีสาน ภาษาอิฉัน ver.นักเรียน [ครูฝ้าย KruFa
ธัญญาศิริ สิทธิราช
ภาษาไทย... (ทุกระดับชั้น)
การดู 74 ครั้ง
การเขียนโน้มน้าว ครูกวีวรรณ
กวีวรรณ ฤทธิ์เทพ
ภาษาไทย... (ม.6)
การดู 20 ครั้ง
แบบทดสอบ
จารุวรรณ แจ่มเสียง
ภาษาไทย... (ม.1)
การดู 22 ครั้ง
บทความ
ยุวดี ทุมมนตรี
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 27 ครั้ง
"ภาษาอีสาน ภาษาอิฉัน Ep.8" [ครูฝ้าย K
ธัญญาศิริ สิทธิราช
ภาษาไทย... (ทุกระดับชั้น)
การดู 23 ครั้ง
คำเป็น คำตาย วิชาภาษาไทย
ปลายปากกา อันทะปัญญา
ภาษาไทย... (ป.4)
การดู 26 ครั้ง
ประโยคสื่อสาร วิชาภาษาไทย
ชนกนันท์ ภูสนาม
ภาษาไทย... (ป.4)
การดู 32 ครั้ง
ใบโบกใบบัว E-Book
สาวิตรี ชาติคำ
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 31 ครั้ง
ความรู้เกี่ยวกับคำคล้องจอง ชั้น ป.3
อนันต์ เพ็งแสน
ภาษาไทย... (ป.3)
การดู 37 ครั้ง
จดหมายส่วนตัว วิชาภาษาไทย
วรรณารัตน์ ละอองเอกกุลภัค
ภาษาไทย... (ป.6)
การดู 31 ครั้ง