แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริม การอ่านและการเขียนภาษาไทย พยัญชนะและสระ
ภาษาไทย ป.1 เปิดดู 33 ครั้ง

พรณรงค์ ทรัพย์คง channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส(บุญประชานุกูล) สพป.จันทบุรี เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านและการเขียนของนักเรียนที่ประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งส่งผลให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาทั่วประเทศต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่และสถานการณ์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นสำคัญ แม้ว่าจะมีการวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี แต่ในทางปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนที่มีพื้นฐานประสบการณ์การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ย่อมทำให้ผู้เรียนส่วนหนึ่งต้องประสบกับปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss ซึ่งจะต้องได้รับการดูแลและเติมเต็มให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้เป็นรายบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเรื่อง พยัญชนะและสระในภาษาไทย คำผันวรรณยุกต์ คำที่มีสระ ลดรูปและเปลี่ยนรูป
คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา และไม่ตรงตามมาตรา คำควบกล้ำ คำที่มีอักษรนำและคำที่มีตัวการันต์แสดงความคิดเห็น

คำภาษาไทยที่มาจากภาษาจีน
ปิโยรส เดชาเลิศ
ภาษาไทย... (ป.5)
การดู 22 ครั้ง
สะกดคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นภาพร เทศประสิทธิ์
ภาษาไทย... (ป.4)
การดู 40 ครั้ง
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ประโยค
ชรินรัตน์ พละสาร
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 20 ครั้ง
มาตราตัวสะกด
ชนิสรา แสนทิ
ภาษาไทย... (ป.2)
การดู 22 ครั้ง
วิชาภาษาไทย เรื่องคำเป็น คำตาย ชั้นป.4
อินทุอร ธุระพระ
ภาษาไทย... (ป.4)
การดู 29 ครั้ง
คำควบกล้ำไม่แท้ วิชาภาษาไทย
พัชริดา อิสาคง
ภาษาไทย... (ป.3)
การดู 26 ครั้ง
พยัญชนะที่ผสมสระอะ สระอา
นิสาชล ราชบรรเทา
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 22 ครั้ง
การอ่าน
สุภาพร ชาวป่า
ภาษาไทย... (ป.6)
การดู 24 ครั้ง
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยที่ 1 พยัญชน
ปิโยรส เดชาเลิศ
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 68 ครั้ง
ใบงานวิชาภาษาไทย
ธัญญรัตน์ สีหาวงค์
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 38 ครั้ง
โวหารการเขียน
นางสุภาภรณ์ มุมอภัย
ภาษาไทย... (ม.1)
การดู 28 ครั้ง
บัญชีคำพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชุดที่ ๑
สิริธร หนองแสง
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 24 ครั้ง
มาตรา ก กา - ภาษาไทย ป.1
รัชนีกร คุณาพันธ์
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 31 ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องรู้จักคำนำเรื่อง
สาวิตรี ชาติคำ
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 21 ครั้ง
ใบโบกใบบัว E-Book
สาวิตรี ชาติคำ
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 31 ครั้ง