พอลิเมอร์

      พอลิเมอร์เป็นสารประกอบที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ เกิดจากมอนอเมอร์หลายพันหลายหมื่นโมเลกุลมายึดต่อกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ สมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์จะมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างของพอลิเมอร์ จำแนกได้ 3 แบบ คือ พอลิเมอร์แบบเส้น พอลิเมอร์แบบกิ่ง พอลิเมอร์แบบร่างแห
พอลิเมอร์นำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น พลาสติก ยาง เส้นใย

      เซรามิก

           เซรามิกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัตถุดิบในธรรมชาติ เช่น ดิน หิน ทราย แร่ธาตุต่าง ๆ นำมาผสมกัน แล้วนำไปเผาเพื่อเปลี่ยนเนื้อวัตถุให้แข็งแรง สามารถคงรูปอยู่ได้  ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเซรามิก เช่น เครื่องปั้นดินเผา เครื่องแก้ว อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ข้อต่อกระดูกเทียม ฟันปลอม

     วัสดุผสม

             วัสดุผสม คือ การนำวัสดุตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมาผสมรวมกัน ทำให้ได้วัสดุที่มีสมบัติที่ดีขึ้น วัสดุที่นำมาผสมกันต้องไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกัน วัสดุที่นำมาทำวัสดุผสมนั้นอาจจะเป็นพอลิเมอร์  เซรามิก โลหะ คาร์บอน
  
   ผลกระทบจากการใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม

                  ปัจจุบันมีการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็ว ความต้องการวัสดุจึงเพิ่มขึ้น ขยะที่เกิดขึ้นจากวัสดุประเภทต่าง ๆ จึงสะสมและตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม ยากต่อการกำจัด หากจะเผาก็จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศและระบบทางเดินหายใจของสิ่งมีชีวิต หรือหากนำไปฝังก็จะทำให้ดินบริเวณนั้นเสื่อมสภาพ ปัจจุบันจึงมีการรณรงค์เกี่ยวกับการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เช่น การใช้ซ้ำ การลดการใช้ และการนำกลับมาแปรรูปเพื่อใช้ใหม่ หรือ ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้เอง

นัยนา อนงค์ชัย channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านตาพราม สพป.สุรินทร์ เขต 3

พอร์ลิเมอร์ เซรามิกและโลหะเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติทางกายภาพแตกต่างกัน จึงนำมาใช้ประโยชน์ ในชีวิติประจำวันได้อย่างหลากหลาย ตามสมบัติของวัตุแต่ละชนิดวัสดุผสมหรือวัสดุคอมโพสิตประกอบด้วยวัสดุเนื้อหลักและวัสดุเสริมแรงซึ่งเป็นวัสดุต่างชนิดที่มีสมบัติต่างกัน นำมาผสมกันได้เป็นวัสดุใหม่ ที่มีสมบัติดีกว่า วัสดุตั้งต้นแต่ละชนิด
การนำวัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก โลหะ และวัสดุผสมมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน สามารถนำมมาใช้ได้ อย่างหลากหลายตามสมบัติของวัสดุ แต่ละชนิด วัสดุบางชนิด เช่นพลาสติก สลายตัวยาก การใช่วัสดุอย่างฟุ่มเฟือยและไม่ระมัดระวังอาจก่อปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงควรใช้วัสดุเท่าที่จำเป็นหรือใช้งานอย่างคุ้มค่าแสดงความคิดเห็น

วิชาวิทย์
นุชนันท์ คำเนตร
วิทยาศาสตร์และเทคโ... (ม.2)
การดู 38 ครั้ง
อนุบาล3
นางเปรมมิกา ดามูลมาตย์
วิทยาศาสตร์และเทคโ... (อ.3)
การดู 29 ครั้ง
อาหารและสารอาหาร
ศิริวรรณ อินทฤาชัย
วิทยาศาสตร์และเทคโ... (ป.6)
การดู 27 ครั้ง
ใบงาน
นุชนันท์ คำเนตร
วิทยาศาสตร์และเทคโ... (ม.1)
การดู 25 ครั้ง
คู่มือการ์ดเกม
พิมลวรรณ ร่มวาปี
วิทยาศาสตร์และเทคโ... (ม.3)
การดู 23 ครั้ง
วิชาวิยาศาสตร์ เรื่องกล้องจุลทรรศน์
ปวีณา แสนพันธ์
วิทยาศาสตร์และเทคโ... (ม.1)
การดู 46 ครั้ง
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สมรรถนะ
กาญจนา อัลฟ์ทเบิร์ก
วิทยาศาสตร์และเทคโ... (ป.6)
การดู 33 ครั้ง
Covid - 19
พรณรงค์ ทรัพย์คง
วิทยาศาสตร์และเทคโ... (ทุกระดับชั้น)
การดู 27 ครั้ง
ใบความรู้เรื่องบิดาพันธ์ุศาสตร์
วิสาน กาฬพันธ์
วิทยาศาสตร์และเทคโ... (ม.3)
การดู 19 ครั้ง
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
พรกนก คำศรี
วิทยาศาสตร์และเทคโ... (ม.3)
การดู 29 ครั้ง
ท่องจักรวาล ตอน เอกภพต่างมิติ
พรณรงค์ ทรัพย์คง
วิทยาศาสตร์และเทคโ... (ม.1)
การดู 35 ครั้ง
เสียง
ชนัญชิดา สีตะวัน อุ่นเรือน
วิทยาศาสตร์และเทคโ... (ป.5)
การดู 26 ครั้ง
แบบทดสอบวิทยาการคำนวณ 5 ข้อ
คมสัน เอียการนา
วิทยาศาสตร์และเทคโ... (ป.4)
การดู 24 ครั้ง
วิทยาศาสตร์ ป.4
ประยงค์ กลิ่นหอมอ่อน
วิทยาศาสตร์และเทคโ... (ป.4)
การดู 27 ครั้ง
มวลและน้ำหนัก
วีรภัทร สารพัฒน์
วิทยาศาสตร์และเทคโ... (ป.4)
การดู 23 ครั้ง