คำไวพจน์

ภาษาไทย ป.6 เปิดดู 15 ครั้ง


มะลิวัลย์ มะรี channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สพป.อุดรธานี เขต 1

การจัดการเรียนรู้ เรื่องคำไวพจน์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6แสดงความคิดเห็น

วิชาภาษาไทย เรื่องคำเป็น คำตาย ชั้นป.4
ณัฐพร เหมุทัย
ภาษาไทย... (ป.4)
การดู 25 ครั้ง
สระภาษาไทย
วรกัญญา ขิปวัติ
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 21 ครั้ง
การอ่านคำสระเอ
พิชชาพร ศรีสิงห์
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 26 ครั้ง
ใบความรู้โวหารภาพพจน์
สุพรรณา ศรีกงพาน
ภาษาไทย... (ม.3)
การดู 24 ครั้ง
จากGoogle drive
จารุวรรณ แจ่มเสียง
ภาษาไทย... (ป.5)
การดู 24 ครั้ง
การอ่านพยัญชนะไทย
ชรินทร์ทิพย์ รินทรักษ์
ภาษาไทย... (อ.3)
การดู 31 ครั้ง
คำควบกล้ำแท้
นิสาชล ราชบรรเทา
ภาษาไทย... (ป.2)
การดู 21 ครั้ง
หนังสือคำประสมสระเอีย
ยุวดี ทุมมนตรี
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 38 ครั้ง
หน่วยที่ 1
วสันต์ ชอบจิตร
ภาษาไทย... (อ.1)
การดู 20 ครั้ง
ภาษาอีสาน ภาษาอิฉัน EP.6
ธัญญาศิริ สิทธิราช
ภาษาไทย... (ทุกระดับชั้น)
การดู 28 ครั้ง
ใบงาน สะกดคำ
นภาพร เทศประสิทธิ์
ภาษาไทย... (ป.4)
การดู 32 ครั้ง
มาตราตัวสะกดแม่กง
เดือนแรม จิตวิขาม
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 62 ครั้ง
มาตราแม่กบ
พรณรงค์ ทรัพย์คง
ภาษาไทย... (ป.2)
การดู 26 ครั้ง
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
นันทพร ภานุเวศ
ภาษาไทย... (ทุกระดับชั้น)
การดู 28 ครั้ง
แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริม การอ่านและการเขียนภาษา
พรณรงค์ ทรัพย์คง
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 40 ครั้ง