กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสระเอา

ภาษาไทย ป.1 เปิดดู 21 ครั้ง
ชรินรัตน์ พละสาร channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวงจุมพล สพป.อุดรธานี เขต 1

กรวะบวนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สระเอา
ทบทวนบทเรียนด้วยเพลงสระเอา
ฝึกอ่านคำที่ประสมด้วยสระเอา
และกิจกรรมเกมทายคำสระเอาแสดงความคิดเห็น

ภาษาไทย ป.2
อุทยาน กสิเจริญ
ภาษาไทย... (ป.2)
การดู 44 ครั้ง
พยัญชนะที่ผสมสระอา อี อู
นิสาชล ราชบรรเทา
ภาษาไทย... (ป.2)
การดู 27 ครั้ง
การเขียนโน้มน้าว ครูกวีวรรณ
กวีวรรณ ฤทธิ์เทพ
ภาษาไทย... (ม.6)
การดู 20 ครั้ง
ใบความรู้ คําควบกล้ําแท้ และคําควบไม่กล้ําแท้
นที ปัชชาเขียว
ภาษาไทย... (ป.4)
การดู 21 ครั้ง
อักษรนำ
วิลาสินี ขอดเมชัย
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 36 ครั้ง
วิชาภาษาไทย ป.4 : คำกริยา
อินทุอร ธุระพระ
ภาษาไทย... (ป.4)
การดู 26 ครั้ง
ใบงานวิชาภาษาไทย
ธัญญรัตน์ สีหาวงค์
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 38 ครั้ง
คำสระอา
พิชชาพร ศรีสิงห์
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 24 ครั้ง
มาตราตัวสะกด
ชนิสรา แสนทิ
ภาษาไทย... (ป.2)
การดู 22 ครั้ง
ภาษาไทย ป. 1
ยุวดี ทุมมนตรี
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 36 ครั้ง
อักษรกลาง
จันทิรา แก้วบุตรา
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 33 ครั้ง
เพลงกล่อมเด็กบทจันทร์เจ้า
พรณรงค์ ทรัพย์คง
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 36 ครั้ง
การผันอักษร
สุภาพร ชาวป่า
ภาษาไทย... (ทุกระดับชั้น)
การดู 24 ครั้ง
เรียนรู้สระในภาษาไทย
วรกัญญา ขิปวัติ
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 26 ครั้ง
คำนามและความหมาย - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป
ยุภา วงษาวัตร์
ภาษาไทย... (ป.3)
การดู 16 ครั้ง