กิจกรรม PLC

- ทุกระดับชั้น เปิดดู 30 ครั้ง


นิลุบล ชุมแวงวาปี channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านโคกผักหอม สพป.อุดรธานี เขต 1แสดงความคิดเห็น

นวัตกรรมการศึกษา
นิลุบล ชุมแวงวาปี
-... (ทุกระดับชั้น)
การดู 22 ครั้ง
รูปเรขาคณิต 2 มิติ
อนุรักษ์ นาเมืองรักษ์
-... (ป.3)
การดู 25 ครั้ง
ภาษาพาที
สุวพิชญ์ จันทร์สุริยะ
-... (-)
การดู 20 ครั้ง
บทความ
สุวนันท์ ทองขาม
-... (ป.4)
การดู 16 ครั้ง
รูปแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
พิมพกานต์ อินทร์ภูวงศ์
-... (-)
การดู 31 ครั้ง
โครงการพัฒนาการอ่านการเขียน[โรงเรียนบ้านหนองบัว
อรวรรณ ปราบศัตรู
-... (-)
การดู 45 ครั้ง
เพลงกไก่
ชนิดาภา สายทอง
-... (อ.2)
การดู 39 ครั้ง
ภาษาไทย
อัญชลี ทองสมบัติ
-... (-)
การดู 26 ครั้ง
Relative Pronoun
สุภาพร พวงบุบผา
-... (ม.4)
การดู 53 ครั้ง
ภาษาอังกฤษชั้น ป.3
บุศรินทร์ โคตรนรินทร์
-... (ป.3)
การดู 17 ครั้ง
ความปลอดภัยในชีวิต
ประธาน โชยรัมย์
-... (-)
การดู 51 ครั้ง
การอ่านแผนที่
อัมรินทร์ สินชัย
-... (ป.5)
การดู 30 ครั้ง
การสร้างบทเรียน
สายฝน ค้าขาย
-... (ป.5)
การดู 22 ครั้ง
อาหาร
คมสัน โพธิ์ทอง
-... (ป.6)
การดู 24 ครั้ง
ระบบย่อยอาหาร
นุชนันท์ คำเนตร
-... (ม.2)
การดู 24 ครั้ง