เยี่ยมชม Obec content center โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน

- - เปิดดู 29 ครั้ง


อาทิตย์ ลีบาง channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สพป.อุดรธานี เขต 1แสดงความคิดเห็น

การเรียนการสอนวิชา วิทยาการคำนวณ
อนงค์ศรี สมบัติมี
-... (-)
การดู 16 ครั้ง
14 ตุลา สงครามประชาชน
นายคมสันต์ อาศัย
-... (ม.2)
การดู 20 ครั้ง
บทความ
ชิตชัย โคตกะพี้
-... (-)
การดู 28 ครั้ง
การรัฐประหาร
นายคมสันต์ อาศัย
-... (ม.2)
การดู 22 ครั้ง
ภาษาไทย
อัญชลี ทองสมบัติ
-... (-)
การดู 26 ครั้ง
อาหารและสารอาหาร
คมสัน โพธิ์ทอง
-... (-)
การดู 28 ครั้ง
EP3 เศษส่วน ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบเศษส่วน
ครูพี่จิง นะจ๊ะ
-... (ทุกระดับชั้น)
การดู 26 ครั้ง
a-z
อภิชาติ สาคร
-... (-)
การดู 24 ครั้ง
บทความ
ดารารัตน์ หอมทรัพย์
-... (-)
การดู 24 ครั้ง
แนวทางจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ):
ไวยวิทย์ มูลทรัพย์
-... (-)
การดู 32 ครั้ง
รูปแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
พิมพกานต์ อินทร์ภูวงศ์
-... (-)
การดู 31 ครั้ง
บทความ
สุวนันท์ ทองขาม
-... (ป.4)
การดู 16 ครั้ง
การเรียนการสอน ON Hand
กฤษณา กองสมบัติ
-... (ทุกระดับชั้น)
การดู 24 ครั้ง
บทความ
อลงกรณ์ มโนสัมฤทธิ์
-... (-)
การดู 22 ครั้ง
Active Learning การจัดการเรียนรู้แบบเน้นให้ผู้เ
วิมลรัตน์ อุ่นทานนท์
-... (ทุกระดับชั้น)
การดู 20 ครั้ง