การแสดง MV ประกอบเพลง นักเรียนชั้น ป.6

ป.6 เปิดดู 21 ครั้ง


คมสันต์ สุขไมตรี channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนชัยศรี สพป.อุดรธานี เขต 1

การแสดง MV ประกอบเพลง นักเรียนชั้น ป.6
ส่งเสริมการแสดงออก ของนักเรียน การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนแสดงความคิดเห็น

วันเด็กแห่งชาติ 2566
เอกราช วรรณคีรี
... (ทุกระดับชั้น)
การดู 27 ครั้ง
การประชุมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ
สมคิด สีหาวงษ์
... (ทุกระดับชั้น)
การดู 26 ครั้ง
การแสดง MV ประกอบเพลง นักเรียนชั้น ป.6
คมสันต์ สุขไมตรี
... (ป.6)
การดู 21 ครั้ง
การแสดง MV ประกอบเพลง นักเรียนชั้น ป.6
เอกราช วรรณคีรี
... (ป.6)
การดู 25 ครั้ง
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี
เอกราช วรรณคีรี
... (ทุกระดับชั้น)
การดู 27 ครั้ง
ประชุมการเข้าค่ายพักแรมกลุ่มย่อย 3 โรงเรียน
เอกราช วรรณคีรี
... (ทุกระดับชั้น)
การดู 26 ครั้ง
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง
เอกราช วรรณคีรี
... (ป.3)
การดู 30 ครั้ง