แนวการจัดกิจกรรม Active Learning ที่เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ : ประวัติศาสตร์ชาติไทย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทุกระดับชั้น เปิดดู 42 ครั้ง

พรณรงค์ ทรัพย์คง channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านคลองกะพง สพป.จันทบุรี เขต 1

การพัฒนาผู้เรียนให้พร้อมเป็นพลเมืองที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศ โดยเฉพาะเพื่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ตาม เพื่อธำรงไว้ซึ่งความมั่นคง สถาพรของประเทศชาติ การจัดการศึกษาเพื่อบ่มเพาะ
ผู้เรียนให้รักและภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเอง ในประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของชาติในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ก็มีความสำคัญเช่นกัน

เพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้พร้อมเป็นพลเมืองที่มีความรู้ ทักษะสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ เกิดความรักและภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ชาติไทยแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางใจความสำคัญว่า "...การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน ๒ ด้าน คือ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง และมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคง..." และรับใส่เกล้าฯ กระแสพระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชซนนีพันปีหลวงที่แสดงความห่วงใยต่อการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย กำหนดให้โครงการการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นจุดเน้นเชิงนโยบาย และได้ดำเนินโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "การเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม Active Learning การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย" ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้น
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์ชาติไทย ได้รับการเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรมรูปแบบ Active Learning ที่บ่มเพาะและปลูกฝังความรัก ความภาคภูมีใจในชาติไทยและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ดังนั้น เพื่อให้ครูผู้สอนสาระประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมครูผู้นำกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยที่เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ ที่ผู้เรียนได้ศึกษาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรมแบบ Active Learning สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทำเอกสาร "แนวการจัดกิจกรรม Active Learning ที่เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ : ประวัติศาสตร์ชาติไทย" ขึ้น เป็นชุดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางประวัติศาสตร์ ๓ ขั้นตอน คือ ขั้นการรู้จักหลักฐานที่หลากหลาย (Sourcing/ ขั้นการประเมินคุณค่าของหลักฐานหรือการวิพากษ์หลักฐาน (Corroboration) และขั้นการวิเคราะห์สังเคราะห์โดยการใช้ข้อมูลที่ผ่านการวิพากษ์กับข้อมูลอื่น ๆ (Contextualizing) หรือรวมเรียกว่า "ทักษะทางประวัติศาสตร์ 1S2C" เพื่อเป็นแนวทางและแรงบันดาลใจให้แก่ครูผู้สอนที่จะมีต้นแบบในการพัฒนาและปรับเสริมรูปแบบการสอนของตนต่อไป

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครูและผู้ที่สนใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ผ่านกิจกรรมรูปแบบ Active Learning ปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจในชาติไทยและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแสดงความคิดเห็น

ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
อัครเดช แสนณรงค์
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ทุกระดับชั้น)
การดู 20 ครั้ง
เครื่องมือภูมิศาสตร์
นริศา ทินแย่ง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.3)
การดู 27 ครั้ง
สังคมศึกษา
นัฐวุฒิ แสนสุข
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.1)
การดู 20 ครั้ง
ใบความรู้เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์
พิชญาภรณ์ สอนวงษ์
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.4)
การดู 27 ครั้ง
แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง
พิมล ป้องเรือ
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.5)
การดู 17 ครั้ง
วิธีการทางประวัติศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ ป.5
กฤษณา ลานนท์
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.5)
การดู 33 ครั้ง
ปัจจัยการผลิตและการบริการ ป.5
รัชนีกร พันลำภักดิ์
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.5)
การดู 20 ครั้ง
ประวัติพระพุทธเจ้า
วิชชกรณ์ ธาตุชัย
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.6)
การดู 21 ครั้ง
อุบาสก
ปัทมากร ปณะราช
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.1)
การดู 22 ครั้ง
ภูมิภาคต่าง ๆ ของทวีปเอเชีย
วิชชกรณ์ ธาตุชัย
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.1)
การดู 21 ครั้ง
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
พิมล ป้องเรือ
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.5)
การดู 30 ครั้ง
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
กัญญาณัฐ พลข้อ
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.2)
การดู 27 ครั้ง
ประวัติศาสตร์การทอผ้าไหม บ้านหนองบัวเงิน
วราภรณ์ กัปโก
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ทุกระดับชั้น)
การดู 35 ครั้ง
สื่อมัลติมีเดีย สืบสานนาฏศิลป์โขน EP60
นันทพร ภานุเวศ
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ทุกระดับชั้น)
การดู 18 ครั้ง
สารคดี สำรวจโลก ตอน ตำนานแห่งญี่ปุ่น
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.1)
การดู 26 ครั้ง