เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ครู แนวทายการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสดร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทุกระดับชั้น เปิดดู 31 ครั้ง

พรณรงค์ ทรัพย์คง channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านคลองกะพง สพป.จันทบุรี เขต 1

เมื่อแรกเริ่มโครงการพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์นั้น ข้อมูลชุดหนึ่งที่ใช้เป็นฐานในการวางแผนการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ประมวลรายงานวิจัย ซึ่งในส่วนของสภาพการจัดการเรียนรู้ของครูประวัติศาสตร์ มีรายงานหลายฉบับให้ข้อมูลตรงกัน ในทำนองที่ว่า

"...เนื่องจากครูผู้สอนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้พื้นฐานด้านประวัติศาสตร์ ครูที่สำเร็จด้านประวัติศาสตร์มีจำนวนน้อย ส่วนใหญ่สอนในระดับมัธยมศึกษา ทั้งที่ผ่านมาการพัฒนาครูผู้สอนประวัติศาสตร์ก็มีน้อยมาก เอกสารที่ให้ความรู้ด้านการสอนประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ก็มีเพียง ๑ เล่ม คือ "ประวัติศาสตร์ไทย : จะเรียนจะสอนกันอย่างไร" ...เมื่อครูขาดความรู้และความเข้าใจในทักษะการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ย่อมไม่สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้ตามเป้าหมายของหลักสูตร รวมทั้งไม่สามารถสนองความต้องการของผู้เรียนในยุคโลกาภิวัตน์ได้... "

ที่ผ่านมาจึงมีความพยายามให้ครูผู้สอน ที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ ดังที่งาน World Teachers' Day ในปี ค.ศ. ๒๐๑ ได้กำหนดคำขวัญไว้ว่า Recovery begins with teacher
ด้วยเหตุฉะนี้ เอกสารฉบับนี้จึงได้กำเนิดเกิดมาเพื่อช่วยเป็นพลังหนึ่งในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

เอกสารเล่มนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในส่วนที่เชื่อมโยงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยเป็นงานเขียนของคณะนักวิชาการ ศึกษานิเทศก์ และคุณครูที่ได้ร่วมกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
มาอย่างต่อเนื่อง ต่างมีเจตจำนงอันแรงกล้าที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ครูผู้สอนประวัติศาสตร์ได้มีความรู้ ความเข้าใจทั้งด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

ความปรารถนาของคณะผู้จัดทำนั้น คงไม่หยุดอยู่ที่เพียงให้เอกสารนี้เป็นเพียงความรู้ประเภท "รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม" หากแต่ประสงค์ให้ลองนำความรู้ ความเข้าใจไปประยุกต์หรือปรับใช้ตามภาระหน้าที่ของตน เป็นการตรวจสอบความรู้เก่านี้ จนกระทั่งเกิดความรู้หรือ
ประสบการณ์ชุดใหม่

หวังว่าจะเกิดเอกสารในทำนองนี้จากประสบการณ์จริงๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนออกมาอีก

(ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแสดงความคิดเห็น

ร่ามกิจกรรมกับชุมชนในท้องถิ่น โรงเรียนบ้านหนองบ
วราภรณ์ กัปโก
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (-)
การดู 26 ครั้ง
บทความสกุลเงิน
ธมนวรรณ กลับแป้น
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.4)
การดู 38 ครั้ง
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ผ่านแหล่งเรียนรู้ ทางป
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ทุกระดับชั้น)
การดู 29 ครั้ง
อาเซียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
วราภรณ์ กัปโก
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ทุกระดับชั้น)
การดู 28 ครั้ง
present หน่วยที่ 1
สุดาพร จำปาทอง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.3)
การดู 48 ครั้ง
พุทธประวัติ ศาสดาของศาสนาพุทธ
นัฐวุฒิ แสนสุข
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.3)
การดู 14 ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกกษา ชั้นประถมศ
อัมรินทร์ สินชัย
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.5)
การดู 29 ครั้ง
นิทานพระราชา
ธัญชนก วงศ์วรรณ
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.1)
การดู 15 ครั้ง
สกุลเงินสำคัญ (วิดีโอ)
ธมนวรรณ กลับแป้น
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.4)
การดู 16 ครั้ง
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
พิมล ป้องเรือ
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.5)
การดู 30 ครั้ง
การเสียกรุงศรีอยุธยา
ธารฤทัย ทองมี
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.3)
การดู 28 ครั้ง
ช่องบทเรียนของฉัน
นางสาวปิยพร จตุรงค์
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.5)
การดู 23 ครั้ง
ประวัติศาสตร์
สุระนัย ส่อนนาลา
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.3)
การดู 27 ครั้ง
Space Time หยุดความคิดพิชิตจักรวาล
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ทุกระดับชั้น)
การดู 43 ครั้ง
การเสียกรุงศรีอยุธยา
พิมล ป้องเรือ
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.5)
การดู 27 ครั้ง