การสอนประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ไทยหลากหลายวิธีเรียน
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทุกระดับชั้น เปิดดู 31 ครั้ง

พรณรงค์ ทรัพย์คง channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านคลองกะพง สพป.จันทบุรี เขต 1

วิชาประวัติศาสตร์มีคุณค่าในการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้พัฒนาการของเรื่องราวในอดีต ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามเหตุและปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เป็นบทเรียนสอนให้เข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่ให้เกิดซ้ำรอยอีก ทั้งสร้างให้เกิดความตระหนักรู้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญา อารยธรรม ที่บรรพชนได้สั่งสม สืบทอดกันมา ด้วยคุณูปการของวิชาประวัติศาสตร์ดังกล่าว ผู้คนในสังคมจึงให้ความสำคัญกับวิชาประวัติศาสตร์ในฐานะที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติ ให้เกิดสำนึกรักในชาติ เป็นนักคิดใคร่ครวญ ตั้งคำถาม และซื่อสัตย์ต่อหลักฐานทางประวัติศาสตร์ สมดังที่ ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียรได้กล่าวไว้ว่า "ประวัติศาสตร์ วิชาสร้างนักคิดและปัญญาชน"

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ "สาระประวัติศาสตร์" ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ส่งเสริมวิธีการสอนประวัติศาสตร์ที่หลากหลาย ในแรกเริ่มเน้นให้ครูผู้สอนได้มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการสอน ๓ เรื่อง คือ การใช้เอกสารหรือหลักฐานชั้นต้นเป็นสื่อในการเรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นเป็นสื่อ และการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เอกสารฉบับนี้ ได้ประมวลและรวบรวมความรู้ความเข้าใจด้านการสอนประวัติศาสตร์และผลการดำเนินการที่ผ่านมา โดยนำเสนอเป็น ๔ ส่วน ประกอบด้วย

๑) พัฒนาการการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
๒) พัฒนาการของหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ไทย
๓) หลักคิดและหลักการสำคัญทางประวัติศาสตร์ และ
๔) รูปธรรมการจัดการเรียน

การสอนของครูผู้สอนและสถานศึกษาที่ได้ดำเนินการจนเป็นแบบอย่างได้ จำนวน ๘ เรื่อง ขอขอบคุณคณะวิทยากร คณะครูผู้สร้างสรรค์ผลงาน และผู้เรียนทุกคนส่วนสำคัญให้เอกสารฉบับนี้เกิดรูปธรรมการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนมากขึ้น และขอขอบคุณคณะทำงาน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ดำเนินการจัดการให้เอกสารฉบับนี้สำเร็จลงด้วยดีแสดงความคิดเห็น

พุทธประวัติ
สุวนันท์ ทองขาม
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.5)
การดู 21 ครั้ง
วัดแรกในพุทธศาสนา
ปัทมากร ปณะราช
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.1)
การดู 18 ครั้ง
สกุลเงินสำคัญที่ใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่า
ธมนวรรณ กลับแป้น
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.4)
การดู 23 ครั้ง
หน้าที่เบื้องต้นของเงิน
ธมนวรรณ กลับแป้น
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.4)
การดู 18 ครั้ง
ประวัติศาสตร์ไทย
อัครเดช แสนณรงค์
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ทุกระดับชั้น)
การดู 25 ครั้ง
ราชวงศ์ทั้ง 5 แห่งกรุงศรีอยุธยา
อภิรัฐ ศิริกุล
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.6)
การดู 26 ครั้ง
พุทธประวัติ
กฤษฎา ดวงอุทา
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.4)
การดู 23 ครั้ง
ปัจจัยการผลิตและการบริการ วิชาสังคมศึกษา
นางสาวปิยพร จตุรงค์
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.5)
การดู 33 ครั้ง
สื่อมัลติมีเดีย สืบสานนาฏศิลป์โขน EP60
นันทพร ภานุเวศ
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ทุกระดับชั้น)
การดู 18 ครั้ง
โลกและแผนที่
กิตติคุณ ชาวเหนือ
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.6)
การดู 31 ครั้ง
สื่อการเรียนรู้ เรื่อง พระพุทธศาสนาน่ารู้ ชั้นป
อรอุมา ทัพเอี่ยม
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.3)
การดู 22 ครั้ง
ภูมิศาสตร์
จรรยา ภูมิโยชน์
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.1)
การดู 41 ครั้ง
สื่อการสอน เรื่อง โอวาท 3 การไม่ทำความชั่ว วิชา
กฤษณา ลานนท์
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.3)
การดู 26 ครั้ง
การศึกษาเท่าเทียมทุกถิ่นไทย EP57
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.3)
การดู 20 ครั้ง
แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง
พิมล ป้องเรือ
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.5)
การดู 17 ครั้ง