ประวัติศาสตร์ไทย จะเรียนจ.สอนกันอย่างไร
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทุกระดับชั้น เปิดดู 39 ครั้ง

พรณรงค์ ทรัพย์คง channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านคลองกะพง สพป.จันทบุรี เขต 1

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นว่า ประวัติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่สำคัญในการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพราะเป็นศาสตร์ที่จะหล่อหลอมเยาวชนของชาติให้มีจิตสำนึกและภาคภูมิใจในชาติไทยที่มีพัฒนาการมายาวนาน จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตัน และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้เพิ่มเติมวิชาประวัติศาสตร์ไทยในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๒ทั้งนี้เพื่อแยกวิชาประวัติศาสตร์ไทยออกมาเป็นวิชาเฉพาะ และให้นักเรียนทุกคนได้เรียนประวัติศาสตร์ไทยเพิ่มขึ้น โดยให้มีเนื้อหารายละเอียดความลึกซึ้งตามระดับที่เหมาะสมต่อวุฒิภาวะของผู้เรียนแสดงความคิดเห็น

พุทธประวัติ
กฤษฎา ดวงอุทา
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.4)
การดู 23 ครั้ง
แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง
พิมล ป้องเรือ
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.5)
การดู 17 ครั้ง
สงครามโลกครั้งที่ 1
วสันต์ ศรีโพธิ์วัง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.3)
การดู 22 ครั้ง
รวมมิตรประวัติศาสตร์ไทย
วสันต์ ศรีโพธิ์วัง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.1)
การดู 26 ครั้ง
การศึกษาเท่าเทียมทุกถิ่นไทย EP57
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.1)
การดู 20 ครั้ง
เส้นทางสู่ หนังสือการ์ตูนประวัติศาสตร์
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ทุกระดับชั้น)
การดู 41 ครั้ง
สื่อการเรียนรู้ เรื่อง พระพุทธรูปปางต่างๆ ชั้น
อรอุมา ทัพเอี่ยม
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.3)
การดู 22 ครั้ง
ใบงานที่ 1.1 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
วิชชกรณ์ ธาตุชัย
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.1)
การดู 24 ครั้ง
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
สุดา คำภูเงิน
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.5)
การดู 20 ครั้ง
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย
อัครเดช แสนณรงค์
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ทุกระดับชั้น)
การดู 28 ครั้ง
พุทธประวัติ
สุระนัย ส่อนนาลา
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.3)
การดู 19 ครั้ง
สรุปประวัติศาสตร์ สมัยอยุธยา
พีรพล ภูโอบ
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.2)
การดู 28 ครั้ง
พุทธประวัติ ศาสดาของศาสนาพุทธ
ปิยธิดา มาสาซ้าย
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.3)
การดู 20 ครั้ง
บทความ โรงเรียนและชุมชนของเรา
สุระนัย ส่อนนาลา
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.3)
การดู 20 ครั้ง
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ผ่านแหล่งเรียนรู้ ทางป
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ทุกระดับชั้น)
การดู 29 ครั้ง