การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ผ่านแหล่งเรียนรู้ ทางประวัติศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทุกระดับชั้น การดู 39 ครั้ง

พรณรงค์ ทรัพย์คง channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านคลองกะพง สพป.จันทบุรี เขต 1


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายที่จะส่งเสริมคุณธรรมและสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นชาติเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นไทยจากประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับรู้และเข้าใจร่วมกันว่าชาติไทยมีรากเหง้าและมีพัฒนาการที่แสดงถึงการต่อสู้ฟันฝ่าร่วมกันมายาวนานของบรรพบุรุษจนสามารถดำรงความเป็นชาติไทยไว้ได้ในปัจจุบัน

การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาประวัติศาสตร์ชาติไทย และพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนภาคภูมิใจในความเป็นมาของชาติไทย และตระหนักถึงความสำคัญของวิชาประวัติศาสตร์ ซึ่งการจัดการเรียนรู้อาจจัดได้ทั้งรูปแบบกิจกรรมในห้องเรียนและกิจกรรมนอกห้องเรียน กิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงและเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนให้ความสนใจให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี คือ การเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทำเอกสาร "การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์" โดยถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์จากการอบรมแกนนำในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ อันจะส่งผลให้การเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายแก่ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานขอขอบคุณคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ และผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำเอกสารฉบับนี้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ครูและผู้ที่สนใจการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่แสดงถึงความรักและภาคภูมิใจในชาติ จากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแสดงความคิดเห็น
คู่มือกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ไทย
ไปยังช่องเพลย์ลิสต์ของ พรณรงค์ ทรัพย์คง

พระเจ้าตากสินกับเรื่องราวของพระยอดธง โดย นาวาเอ
สารคดี... ทุกระดับชั้น
การดู 61 ครั้ง
เส้นทางสู่ หนังสือการ์ตูนประวัติศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ทุกระดับชั้น
การดู 55 ครั้ง
ประวัติศาสตร์ไทย จะเรียนจ.สอนกันอย่างไร
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ทุกระดับชั้น
การดู 60 ครั้ง
การสอนประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ไทยหลากหลายวิธี
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ทุกระดับชั้น
การดู 49 ครั้ง
เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ครู แนวทายการจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ทุกระดับชั้น
การดู 40 ครั้ง
แนวการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อสร้างสำนึ
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ทุกระดับชั้น
การดู 53 ครั้ง
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ผ่านแหล่งเรียนรู้ ทางป
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ทุกระดับชั้น
การดู 39 ครั้ง
แนวการจัดกิจกรรม Active Learning ที่เสริมสร้างท
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ทุกระดับชั้น
การดู 63 ครั้ง