แนวการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อสร้างสำนึกความเป็นไทย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทุกระดับชั้น การดู 53 ครั้ง

พรณรงค์ ทรัพย์คง channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านคลองกะพง สพป.จันทบุรี เขต 1


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายที่จะส่งเสริมคุณธรรม และสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นชาติ เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นไทยจากประวัติศาสตร์ชาติไทย และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยังได้มีนโยบายชัดเจนที่ให้ส่งเสริมเด็กและเยาวชนในชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ ความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา เทิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย มีความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสันติสุขในสังคมไทย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในสภาพสังคมปัจจุบัน ที่ควรส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนมีความเข้มข้นยิ่งขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทำ "เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อสร้างสำนึกความเป็นไทย" ด้วยเหตุที่ว่า ประวัติศาสตร์ช่วยให้ผู้เรียนได้รับรู้และเข้าใจร่วมกันว่า ชาติไทยมีรากเหง้าและมีพัฒนาการซึ่งแสดงถึงการต่อสู้ฟันฝาร่วมกันมายาวนานของคนไทยที่หลอมรวมเป็นชาติไทยในปัจจุบัน เพื่อความเป็นอิสระ ความมั่นคง ความเจริญรุ่งเรือง และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักและมีบรรพบุรุษคนสำคัญๆ ในอดีตเป็นแบบอย่างเรื่องการต่อสู้และคุณลักษณ์ที่ดี และปรากฎให้เห็นถึงสัญญลักษณ์ความเป็นชาติไทย นอกจากนั้น ยังรับรู้และเข้าใจร่วมกันว่า ประเทศไทยมีภูมิปัญญา วัฒนธรรม วัง วัด และอุทยานทางประวัติศาสตร์ซึ่งแสดงออกถึงความเจริญ คุณธรรมประจำชาติและอัตลักษณ์ของความเป็นไทย ซึ่งทำให้ชาติไทยมีพัฒนาสืบต่อมาได้จนถึงปัจจุบัน ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ควรค่าแก่ความรัก ความภูมิใจเพื่อการธำรงรักษาซึ่งความเป็นชาติไทย

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อสร้างสำนึกความเป็นไทยจัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการอบรมวิทยากรแกนนำในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาทางประวัติศาสตร์และเทคนิคการสอน ศึกษานิเทศก์ ครู ในการจัดทำเอกสารดังกล่าวหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์เพื่อสร้างสำนึกความเป็นไทยจะเป็นประโยชน์แก่ครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมสำคัญที่แสดงถึงความรักและความภูมิใจในชาติผ่านการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแสดงความคิดเห็น
คู่มือกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ไทย
ไปยังช่องเพลย์ลิสต์ของ พรณรงค์ ทรัพย์คง

พระเจ้าตากสินกับเรื่องราวของพระยอดธง โดย นาวาเอ
สารคดี... ทุกระดับชั้น
การดู 61 ครั้ง
เส้นทางสู่ หนังสือการ์ตูนประวัติศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ทุกระดับชั้น
การดู 55 ครั้ง
ประวัติศาสตร์ไทย จะเรียนจ.สอนกันอย่างไร
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ทุกระดับชั้น
การดู 60 ครั้ง
การสอนประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ไทยหลากหลายวิธี
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ทุกระดับชั้น
การดู 49 ครั้ง
เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ครู แนวทายการจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ทุกระดับชั้น
การดู 40 ครั้ง
แนวการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อสร้างสำนึ
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ทุกระดับชั้น
การดู 53 ครั้ง
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ผ่านแหล่งเรียนรู้ ทางป
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ทุกระดับชั้น
การดู 39 ครั้ง
แนวการจัดกิจกรรม Active Learning ที่เสริมสร้างท
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ทุกระดับชั้น
การดู 63 ครั้ง