เส้นทางสู่ หนังสือการ์ตูนประวัติศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทุกระดับชั้น การดู 55 ครั้ง

พรณรงค์ ทรัพย์คง channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านคลองกะพง สพป.จันทบุรี เขต 1


หนังสือประมวลประสบการณ์การอบรมนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการจัดทำ
หนังสือการ์ตูน อันเป็นอีกขึ้นในการสอนให้นักเรียนได้ผลิตความรู้เกี๋ยวกับประวัติศาสตร์ แทนการตั้งรับ
และบริโภคความรู้แต่เพียงฝ่ายเตี๋ยว ถือเป็นมิติหนึ่งของการรู้หนังสือ (Literacy) ตั้งแต่การรวบรวม
ข้อมูล การวางโค้รงเรื่อง การกำหนดตัวละคร ฯลฯ แล้วล้วนแต่เป็นการเรียนรู้ของนักเรียนได้ทั้งสิ้น
เอกสารเล่มนี้แบ่งเป็น ๓ ภาค คือ
๑. ความเป็นมาของ "เส้นทางหนังสือการ์ตูนประวัติศาสตรั"
๒. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ์ตูน
๓. หนังสือการ์ตูน ผลงานของนักเรียนที่ร่วมกระบวนการอบรมจาก ๖ โรงเรียนคือ
- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ - โรงเรียนศรีอยุธยา
- โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี - โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา
- โรงเรี่ยนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี่ - โรงเรียนบางประกอกวิทยาคมแสดงความคิดเห็น
คู่มือกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ไทย
ไปยังช่องเพลย์ลิสต์ของ พรณรงค์ ทรัพย์คง

พระเจ้าตากสินกับเรื่องราวของพระยอดธง โดย นาวาเอ
สารคดี... ทุกระดับชั้น
การดู 61 ครั้ง
เส้นทางสู่ หนังสือการ์ตูนประวัติศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ทุกระดับชั้น
การดู 55 ครั้ง
ประวัติศาสตร์ไทย จะเรียนจ.สอนกันอย่างไร
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ทุกระดับชั้น
การดู 60 ครั้ง
การสอนประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ไทยหลากหลายวิธี
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ทุกระดับชั้น
การดู 49 ครั้ง
เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ครู แนวทายการจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ทุกระดับชั้น
การดู 40 ครั้ง
แนวการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อสร้างสำนึ
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ทุกระดับชั้น
การดู 53 ครั้ง
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ผ่านแหล่งเรียนรู้ ทางป
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ทุกระดับชั้น
การดู 39 ครั้ง
แนวการจัดกิจกรรม Active Learning ที่เสริมสร้างท
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ทุกระดับชั้น
การดู 63 ครั้ง