คำภาษาถิ่น
ภาษาไทย ป.6 การดู 56 ครั้ง


มะลิวัลย์ มะรี channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สพป.อุดรธานี เขต 1


คำภาษาถิ่น กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6แสดงความคิดเห็น
กิจกรรมการสอนครูมะลิวัลย์
ไปยังช่องเพลย์ลิสต์ของ อรวรรณ ปราบศัตรู

คำภาษาถิ่น
ภาษาไทย... ป.6
การดู 56 ครั้ง
คำต้องเชื่อม
ภาษาไทย... ทุกระดับชั้น
การดู 73 ครั้ง
รู้เขารู้เรา
แนะแนว... ป.6
การดู 46 ครั้ง
กิจกรรมโดมิโน่คำคล้องจอง
ภาษาไทย... ป.6
การดู 68 ครั้ง
การจัดการเรียนรู้ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
ภาษาไทย... ป.6
การดู 44 ครั้ง