สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 41
สารคดี ทุกระดับชั้น การดู 53 ครั้ง

พรณรงค์ ทรัพย์คง channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านคลองกะพง สพป.จันทบุรี เขต 1


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้นักเรียนได้เข้าใจเนื้อหาในหนังสือได้ง่ายขึ้น ทรงพระราชทาน File การ์ตูน Animation ให้โรงเรียนใช้จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ ควบคู่กับการใช้หนังสือ "จิตตนคร นครหลวงของโลก" และหนังสือ "สัมมาทิฏฐิ" ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอส่ง File การ์ตูน Anination "เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร" และ "สัมมาทิฏฐิ ทะลุมิติมายา" ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดส่งให้โรงเรียนที่ได้รับหนังสือพระราชทานชุดดังกล่าว ได้นำไปใช้ตามพระราชประสงค์ต่อไปแสดงความคิดเห็น
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา | PART#2
ไปยังช่องเพลย์ลิสต์ของ พรณรงค์ ทรัพย์คง

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 41
สารคดี... ทุกระดับชั้น
การดู 53 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 42
สารคดี... ทุกระดับชั้น
การดู 40 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 43
สารคดี... ทุกระดับชั้น
การดู 53 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 44
สารคดี... ทุกระดับชั้น
การดู 52 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 45
สารคดี... ทุกระดับชั้น
การดู 41 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 46
สารคดี... ทุกระดับชั้น
การดู 45 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 47
สารคดี... ทุกระดับชั้น
การดู 44 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 48
สารคดี... ทุกระดับชั้น
การดู 46 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 49
สารคดี... ทุกระดับชั้น
การดู 50 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 50
สารคดี... ทุกระดับชั้น
การดู 40 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 51
สารคดี... ทุกระดับชั้น
การดู 61 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 52
สารคดี... ทุกระดับชั้น
การดู 58 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 53
สารคดี... ทุกระดับชั้น
การดู 56 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 54
สารคดี... ทุกระดับชั้น
การดู 48 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 55
สารคดี... ทุกระดับชั้น
การดู 52 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 56
สารคดี... ทุกระดับชั้น
การดู 60 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 57
สารคดี... ทุกระดับชั้น
การดู 49 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 58
สารคดี... ทุกระดับชั้น
การดู 49 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 59
สารคดี... ทุกระดับชั้น
การดู 52 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 60
สารคดี... ทุกระดับชั้น
การดู 48 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 61
สารคดี... ทุกระดับชั้น
การดู 48 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 62
สารคดี... ทุกระดับชั้น
การดู 40 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 63
สารคดี... ทุกระดับชั้น
การดู 65 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 64
สารคดี... ทุกระดับชั้น
การดู 42 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 65
สารคดี... ทุกระดับชั้น
การดู 41 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 66
สารคดี... ทุกระดับชั้น
การดู 55 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 67
สารคดี... ทุกระดับชั้น
การดู 53 ครั้ง
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 68
สารคดี... ทุกระดับชั้น
การดู 43 ครั้ง