แนวทางการบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
คู่มือการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น การดู 132 ครั้ง

พรณรงค์ ทรัพย์คง channel

โรงเรียนโรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1


พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงสนพระราชหฤทัยอย่างยิ่งในการส่งเสริมทะนุบำรุงในด้านการศึกษา ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาบุคคลเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ ทรงมีส่วนช่วยเกื้อหนุนอย่างมาก ทั้งการศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบโรงเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา ไปถึงชั้นอุดมศึกษา และได้มีการจัดตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Foundation: DLF) พระราชทานทุนประเดิม ในโครงการของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จำนวนเงิน 50 ล้านบาท โดยการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนและวิชาชีพผ่านทางโทรทัศน์ 15 ช่อง สัญญาณ ตลอด 24 ชั่วโมง จากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น และครูสอนไม่ตรงวิชาเอก โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็ก และตั้งอยู่ในชนบทห่างไกลที่มีเป็นจำนวนมากให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาคใดของประเทศล้วนได้รับการศึกษาพระราชทานเสมอเหมือนกันแสดงความคิดเห็น
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) (มีใบประกาศ)
ไปยังช่องเพลย์ลิสต์ของ พรณรงค์ ทรัพย์คง

แนวทางการบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
การดู 132 ครั้ง
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
การดู 45 ครั้ง
อุปกรณ์ปลายทางของระบบรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเท
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
การดู 50 ครั้ง
เครื่องมือสำหรับการตรวจสอบและดูและรักษา (DLTV)
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
การดู 32 ครั้ง